’’

BT - - NYHEDER - Na­ta­lies mor

Over­fal­det be­tød at ny­re­trans­plan­ta­tio­nen blev for­sin­ket, og at hun måt­te gen­nem­le­ve fle­re smer­ter

» Læ­ger­ne kan ik­ke si­ge no­get sik­kert om, hvad over­fal­det har be­ty­det, men det har helt sik­kert spil­let en rol­le. Over­fal­det be­tød, at ny­re­trans­plan­ta­tio­nen blev for­sin­ket, og at hun måt­te gen­nem­le­ve fle­re smer­ter end el­lers, « si­ger mo­de­ren, der øn­sker at væ­re ano­nym. Hen­des iden­ti­tet er redaktionen be­kendt.

Før over­fal­det var pi­gen trods sin syg­dom en liv­lig pi­ge, der gik om­kring som an­dre børn. Ef­ter over­fal­det blev hun hjer­neska­det og del­vist lam­met, så hun måt­te sid­de i kø­re­stol.

Det slog klik

Gra­ham Bis­hop er en bri­tisk født clair­voy­ant og tran­ce­me­di­um. Han blev kendt i Dan­mark om­kring årtu­sin­de­skif­tet, da han med­vir­ke­de i tv- pro­gram­mer­ne ’ Ån­der­nes magt’, ’ Ån­der­ne ven­der til­ba­ge’ og ’ Klar­syn’. 12. au­gust 2012 slog det klik for ham, da hans til. Hel­ler ik­ke dat­te­rens bi­sæt­tel­se i Dan­mark fik han lov at del­ta­ge i, til trods for at pi­gens mor til­lod det og fo­re­slog, at han kun­ne sid­de ube­mær­ket om­me bag kir­ke­org­let og føl­ge med i ce­re­mo­ni­en.

» Jeg har ondt af ham, og jeg sy­nes det er synd, at han ik­ke fik lov til at si­ge far­vel. Jeg hav­de ik­ke no­get imod, at han delt­og i bi­sæt­tel­sen, hvis han holdt lav pro­fil. Han kun­ne for ek­sem­pel sid­de om­me bag org­let og føl­ge med. Og jeg kun­ne slet ik­ke se no­gen grund til, at han ik­ke kun­ne få lov til at se hen­de i ka­pel­let, « si­ger pi­gens mor.

Mens dat­te­ren blev bi­sat, af­holdt fængsels­præ­sten i An­stal­ten ved Her­sted­ve­ster en bi­sæt­tel­ses­ce­re­mo­ni i fængs­lets ka­pel.

Gra­ham Bis­hops ad­vo­kat Ka­ro­li­ne Nor­mann har kla­get over Kri­mi­nal­forsor­gens af­gø­rel­se an­gå­en­de dat­te­rens død til Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.