Den an­den dat­ter be­sø­ger ham i fængs­let Gra­ham Bis­hop får be­søg af den dat­ter, han stak ned

BT - - NYHEDER -

SAVN

En af de kom­men­de da­ge vil den døm­te tv- clair­voy­an­te Gra­ham Bis­hop få be­søg af den ene af de to døtre, han i 2012 for­søg­te at slå ihjel. Det op­ly­ser pi­ger­nes mor.

Når pi­gen træ­der ind i be­søgs­rum­met i Her­sted­ve­ster, ser hun sin far for før­ste gang, si­den han for små tre år si­den stak hen­de og hen­des nu af­dø­de tvil­lin­ge­sø­ster med en kniv.

For­ud for be­sø­get lig­ger et må­ned­langt juri­disk tov­træk­ke­ri. I ja­nu­ar sag­de mo­de­ren god for, at dat­te­ren kun­ne kom­me på be­søg, men trods hen­des samtyk­ke, af­vi­ste Kri­mi­nal­forsor­gen at la­de dat­te­ren be­sø­ge Gra­ham Bis­hop. BT har mod­ta­get fl ere bre­ve fra Gra­ham Bis­hop, hvor han ud­tryk­ker stor fru­stra­tion over myn­dig­he­der­nes mang­len­de vil­je til at la­de ham få be­søg af dat­te­ren.

Over­vå­get

Først da pi­gens mor kun­ne frem­læg­ge en ud­ta­lel­se fra en bør­ne­p­sy­ko­log, gav myn­dig­he­der­ne til­la­del­se til et be­søg,

» Jeg er let­tet over en­de­lig at ha­ve få­et lov. Psy­ko­lo­gen me­ner, at vo­res dat­ter har et akut be­hov for at se sin far, bå­de for­di hun sav­ner ham, og for­di hun skal be­ar­bej­de de trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser.

Der­for vil jeg og­så ger­ne gå med til, at hun be­sø­ger ham. Hvis han skul­le væ­re ale­ne med hen­de, vil­le jeg nok væ­re be­tæn­ke­lig, men så læn­ge jeg er til ste­de sam­men med en fængsels­be­tjent, er jeg pa­rat til det.

Jeg er ik­ke ban­ge for ham, « si­ger mo­de­ren.

Har talt i te­le­fon

I de se­ne­ste må­ne­der har dat­te­ren fl ere gan­ge talt i te­le­fon med fa­de­ren.

Be­sø­get kom­mer til at fo­re­gå, in­den Gra­ham Bis­hop bli­ver ud­vist til af­so­ning i Eng­land. Justits­mi­ni­ste­ri­et har fast­sat den 3. ju­ni som den dag, Gra­ham Bis­hop skal ud­vi­ses.

Hans ad­vo­kat Ka­ro­li­ne Nor­mann har dog bedt om ud­sæt­tel­se med hen­vis­ning til en ræk­ke for­hold så­som Gra­ham Bis­hops skran­ten­de hel­bred og dat­te­rens be­hov for at kom­me på be­søg hos sin far.

Gra­ham Bis­hop blev i 2012 idømt 11 års fængsel og ud­vis­ning af Dan­mark, ef­ter at han stak beg­ge si­ne tvil­lin­ge­døtre ned med en kniv på Rigs­ho­spi­ta­let. Fo­to: Bax Lind­hardt

Na­ta­lie blev seks år og ot­te må­ne­der. Før over­fal­det var pi­gen trods sin syg­dom en liv­lig pi­ge. Ef­ter over­fal­det blev hun hjer­neska­det og del­vist lam­met, så hun måt­te sid­de i kø­re­stol. Gra­ham Bis­hops an­den dat­ter be­sø­ger ham i fængs­let én af de kom­men­de da­ge. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.