’’

BT - - NYHEDER - Pi­gens mor

Jeg er let­tet over en­de­lig at ha­ve få­et lov. Psy­ko­lo­gen me­ner, at vo­res dat­ter har et akut be­hov for at se sin far

som dog vil bli­ve over­vå­get af bå­de pi­gens mor og en fængsels­be­tjent.

Af psy­ko­log­ud­ta­lel­sen frem­går det, at pi­gen har go­de min­der om sin far fra før over­fal­det. Hun har dog og­så erin­drin­ger om over­fal­det, hvor hun blev stuk­ket med en kniv. Un­der be­hand­lin­gen hos psy­ko­lo­gen har hun oft e sagt, at hun sav­ner sin far og ger­ne vil be­sø­ge ham i fængs­let. I går fi k mo­de­ren så en da­to for, hvor­når be­sø­get kan fi nde sted.

19. ok­to­ber sid­ste år stod Gra­ham Bis­hop frem i BT Søn­dag, hvor han und­skyld­te over for si­ne døtre for de uhyr­lig­he­der, han hav­de be­gå­et mod dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.