’’ ’ Det står helt for hen­des egen reg­ning’

BT - - NYHEDER -

AF­VIS­NING

An­ne­gret­he Ras­mus­sen på­står, at un­ge, mand­li­ge ven­stre­fløjs­spi­rer nær­mest kun­ne væl­ge og vra­ge mel­lem de­res kvin­de­li­ge DGS- kammerater. Det af­vi­ser to tid­li­ge­re for­mænd imid­ler­tid.

» Der er alt­så ik­ke no­get i den hi­sto­rie. Det står helt for hen­des egen reg­ning og per­son­li­ge op­le­vel­ser, « si­ger Sid­sel Sten­bak Hol­l­mann, der var for­mand for DGS i åre­ne 198284, hvor Ras­mus­sen var næst­for­mand det sid­ste år.

Har al­drig hørt om det

Men Sid­sel Sten­bak har al­drig hørt om epi­so­der som de be­skrev­ne.

» Hun ( An­ne­gret­he Ras­mus­sen, red.) har åben­bart selv haft den op- le­vel­se, men det var ik­ke no­get, jeg op­le­ve­de el­ler hør­te om. «

Hel­ler ik­ke Bo Sø­by Kristensen,

An­ne­gret­he Ras­mus­sen i bo­gen ’ Er ly­set for de lær­de blot?’ der var for­mand i 81/ 82, kan gen­ken­de be­skyld­nin­ger­ne.

» Vi hav­de net­op me­get fo­kus på, Uden­rigskor­re­spon­dent An­ne­gret­he Ras­mus­sen ar­bej­der i dag for In­for­ma­tion. Pri­vat­fo­to

Kom i buk­ser­ne på ved­kom­men­de og få fat på pa­pi­rer, stra­te­giop­læg og få ger­ne ved­kom­men­de til at ta­le over sig i in­ti­me si­tu­a­tio­ner

at vi skul­le op­fø­re os or­dent­ligt over for hin­an­den. Det er klart, at gym­na­sie­ti­den er nog­le år, hvor man har en lidt an­den til­gang til hin­an­den og be­gyn­der at åb­ne over for det an­det køn, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Men man vil­le vir­ke­lig ha­ve di­stan­ce­ret sig selv, hvis man ba­re an­tyd­nings­vis hav­de tvun­get no­gen til no­get seksu­elt. Så hav­de man væ­ret ude i kul­den. « la­ly

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.