Jeg blev tvun­get til sex

An­ne­gret­he Ras­mus­sen løf­ter slø­ret for grov se­x­chi­ka­ne på den ung­doms­po­li­ti­ske ven­stre­fløj

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

TIL­BA­GE­BLIK

Chi­ka­ne og tvun­gen sex var en del af li­vet som ung kvin­de i dansk ung­doms­po­li­tik i 80’ er­ne. Det for­tæl­ler uden­rigskor­re­spon­dent An­ne­gret­he Ras­mus­sen, der selv var en del af stu­den­te­r­or­ga­ni­sa­tio­nen DGS.

I et ka­pi­tel i bo­gen ’ Er ly­set for de lær­de blot?’, for­tæl­ler In­for­ma­tion- jour­na­li­sten om si­ne op­le­vel­ser på den po­li­ti­ske ven­stre­fløj.

Dér blev det op­fat­tet som ’ sner­pet’ og ’ gam­mel­dags’ at næg­te at dyr­ke sex med mand­li­ge ven­ner.

Holdt sig ik­ke til­ba­ge

An­ne­gret­he Ras­mus­sen er­ken­der, at hun som ung ik­ke holdt sig til­ba­ge i åre­ne 198184, hvor hun var ak­tiv i DGS.

’ Ik­ke de­sto min­dre blev jeg selv to gan­ge i mi­ne DGS- år og to gan­ge i mi­ne tid­li­ge uni­ver­si­tets- år tvun­get til sex af æl­dre mand­li­ge kammerater,’ skri­ver hun.

I dag har de fi­re mænd pæ­ne job, skri­ver Ras­mus­sen og er­klæ­rer, at hun ik­ke kun­ne fin­de på at hæn­ge dem ud. An­ne­gret­he Ras­mus­sen no­te­rer blot, at det er ri­ge­ligt, at hun ved, hvem de er. the Ras­mus­sen blev bedt om at skri­ve et ind­læg om li­ge­stil­ling.

Et em­ne, som iføl­ge jour­na­li­sten ik­ke blev dis­ku­te­ret i hen­des tid i DGS. Mand­li­ge le­de­re kun­ne end­da sen­de kvin­de­li­ge par­ti­fæl­ler ud for at for­fø­re no­gen fra an­dre ven­stre­fløjs­par­ti­er for at få in­for­ma­tio­ner.

’ Det ly­der som en dår­lig pa­ro­di på en bil­lig spionko­me­die, men så­dan var det. Og be­ske­den var klar: kom i buk­ser­ne på ved­kom­men­de og få fat på pa­pi­rer, stra­te­giop­læg og få ger­ne ved­kom­men­de til at ta­le over sig i in­ti­me si­tu­a­tio­ner,’ skri­ver hun.

Et smil på læ­ben

På trods af si­ne ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser ser den 50- åri­ge USA- kor­re­spon­dent i dag til­ba­ge på ti­den i DGS med et smil på læ­ben. Og un­der­stre­get, at hun ik­ke vil for­døm­me sin gam­le gym­na­sie­or­ga­ni­sa­tion.

BT har væ­ret i kon­takt med An­ne­gret­he Ras­mus­sen, som ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig yder­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.