Vi er be­kym­re­de f

Ude­frakom­men­de bru­ger dag­ligt fa­mi­li­ens ejen­dom som tran­sit til at ka­ste hash ind over fængsels­mu­ren

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

NA­BO- PRO­BLEM

Hen­rik Kil­de­gaard er sjet­te ge­ne­ra­tion på Fug­le­gaar­den på Midt­fyn, så slæg­ten har dre­vet ste­det på Vol­strup­vej i man­ge, man­ge år, før na­bo­en - Stats­fængs­let i Rin­ge - blev op­ført.

Men ud­for­drin­gen med at ha­ve fængs­let som na­bo har al­drig væ­ret stør­re og me­re nær­væ­ren­de end nu. For nær­mest dag­ligt bli­ver fa­mi­li­en Kil­de­gaards til­kør­sels­vej og mar­ker an­vendt af ude­frakom­men­de, som kø­rer langt ind på ma­trik­len og her­fra lø­ber vi­de­re hen mod ring­mu­ren og ka­ster ef­fek­ter over trå­d­heg­net og ring­mu­ren til det luk­ke­de fængsel med ind­sat­te som mod­ta­ge­re.

» Det har stå­et på læn­ge, men nu kom­mer de stort set hver ene­ste dag. Ty­pisk tre- fi­re mænd i en bil, hvor to hol­der vagt, og en el­ler to lø­ber hen langs mar­ken til det sted, hvor af­stan­den til mu­ren er kor­test. Her­fra ka­ster de så no­get over. Vi har egent­lig ik­ke så me­gen in­ter­es­se i, hvad det er, de smi­der over mu­ren, men vi er be­kym­re­de for vo­res børns sik­ker­hed. De er kom­met i en al­der, hvor de er be­gyndt at cyk­le, og vi kan ha­ve vo­res be­kym­rin­ger for, hvad der kan ske, hvis de hol­der i bi­ler­ne in­de på ejen­dom­men, når bør­ne­ne kom­mer hjem, « si­ger svi­ne­av­ler Hen­rik Kil­de­gaard.

Hans ko­ne Maj- Britt Kil­de­gaard, som er sy­geple­jer­ske, sup­ple­rer:

» Det se­ne­ste styk­ke tid har det væ- ret hver ene­ste dag, de har væ­ret her. Nog­le da­ge oven i kø­bet fle­re gan­ge. Vi er me­get ut­ryg­ge og be­kym­re­de over det på grund af bør­ne­ne, og vi er træt­te af det. Så vi hå­ber ba­re på, at le­del­sen i fængs­let vil væ­re med til at ta­ge sin del af an­sva­ret, « si­ger hun.

Ser gen­nem fin­gre med hash

BT har talt med to tid­li­ge­re an­sat­te, som si­ger, at der blandt en del af per­so­na­let me­re el­ler min­dre be­vidst bli­ver set gen­nem fin­gre med, at der er hash bag fængs­le­tes mu­re. Bag­grun­den er, at når der er hash at ry­ge for de ind­sat­te, så er de ge­ne­relt let­te­re at ha­ve med at gø­re for fængsels­be­tjen­te­ne. En af dem si­ger: » Hvis det ik­ke var mu­ligt at få fat i has­hen, så vil­le den her tra­fik stop­pe me­get hur­tigt. Den slags er jo ik­ke gra­tis, og der er in­gen, der har lyst

LØR­DAG 23. MAJ 2015 til at stå og ka­ste tu­sind­kro­ne­sed­ler li­ge ud i det blå. «

Fle­re po­li­ti- be­søg

Fa­mi­li­en Kil­de­gaard har fle­re gan­ge in­den for det se­ne­ste par år, hvor den il­le­ga­le tra­fik på de­res ejen­dom er ble­vet hyp­pi­ge­re og hyp­pi­ge­re, hen­vendt sig til fængs­lets le­del­se el­ler sik­ker­heds­folk. Når de har gjort det, har de in­di­mel­lem op­le­vet, at po­li­ti­et i ti­den ef­ter pa­trul­je­rer me­re i om­rå­det.

Maj- Britt og Hen­rik Kil­de­gaard med bør­ne­ne So­fie, ni år, og Fre­de­rik på seks. Fa­mi­li­ens ma­tri­kel bru­ges dag­ligt som tran­sit af ude­frakom­men­de, som smi­der bl. a. hash ind over mu­ren til na­bo­ens ’ be­bo­e­re’ - ind­sat­te i Stats­fængs­let i Rin­ge.

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.