For bør­ne­ne

BT - - NYHEDER - Ja­hh

LØR­DAG 23. MAJ 2015

Over­våg­nings­ka­me­ra­er Bo­dil Phi­lip, fængsels­in­spek­tør ved Stats­fængs­let i Rin­ge, vil ger­ne sæt­te ind for at af­hjæl­pe pro­ble­met med il­le­gal tra­fik af bi­ler og mænd på fa­mi­li­en Kil­de­gaards ejen­dom, som stø­der op til fængs­lets ring­mur.

Men da Fyns Po­li­ti og­så har an­dre op­ga­ver, er det mest kun en spora­disk hjælp. For kort ef­ter fort­sæt­ter de ude­frakom­men­de med at be­nyt­te ejen­dom­men som tran­sit for at få ting - for­ment­lig først og frem­mest hash - smidt ind over ring­mu­ren. Det si­ger hun til BT.

» Vi er jo kun in­ter­es­se­ret i at ha­ve et godt sam­ar­bej­de med vo­res na­bo­er. Så hvis de er in­ter­es­se­ret i at få et mø­de med os om det her, så vil vi me­get ger­ne snak­ke med dem, « si­ger Bo­dil Phi­lip.

Hun si­ger vi­de­re, at når fængs­let har ind­tryk af - bl. a. ud fra na­bo­hen­ven­del­ser - at der er pro­ble­mer af den her ka­rak­ter, så hen­ven­der fængs­let sig til po­li­ti­et og be­der dem om at pa­trul­je­re me­re, end de nor­malt gør.

» Det er klart, at når den her slags tra­fik er ble­vet in­ten­si­ve­ret, så er det tid til at sæt­te ind over for det igen, « si­ger hun.

Hun er­ken­der, at der er en stor ud­for­dring med hash in­den for mu­re­ne blandt de ind­sat­te.

» Vir­ke­lig­he­den er, at det » Vi har sagt til dem i fængs­let, at de er me­get vel­kom­ne til at ret­te de­res over­våg­nings­ka­me­ra­er ind på vo­res grund, for­di det må­ske vil­le væ­re med til at stop­pe det her. Det si­ger de fra fængs­let, at de ik­ke må. Vi har og­så spurgt, om de så ik­ke vil ryd­de en del af bu­skad­set på de­res si­de af skel­let, for så vil­le dem, der kom­mer he­r­ind, ik­ke så let kun­ne skju­le sig. Men det har vi ik­ke rig­tig få­et no­get svar på, « si­ger Hen­rik Kil­de­gaard.

» Jeg har godt hørt, at der er nog­le, der si­ger så­dan, men det er for­kert. Det er ik­ke vir­ke­lig­he­den. Vi gør, hvad vi kan for at for­hin­dre, at der kom­mer hash ind, « si­ger Bo­dil Phi­lip.

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Stats­fængs­let i Rin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.