Då­se­tri­ck­et ’’

Fleg­gaard klar med fin­te mod tysk pant på øl- og so­da­vands­då­ser

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk Fo­to: Kim Hau­gaard

HUL I REG­LER­NE

Den net­op ind­gå­e­de af­ta­le mel­lem den dan­ske stat og den ty­ske del­stat Slesvig- Holste­in om at ind­fø­re pant på øl- og so­da­vands­då­ser for de dan­ske græn­se­hand­len­de får in­gen re­el be­tyd­ning.

Det er nem­lig mu­ligt helt at und­gå at skul­le be­ta­le pant. Det skri­ver fi­nans. dk.

Hos Fleg­gaard- kæ­den, som er den do­mi­ne­ren­de spil­ler i den po­pu­læ­re græn­se­han­del, si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mi­ke Si­mon­sen, at der er en en­kel me­to­de, der kan bru­ges, hvis man vil om­gå de reg­ler, der er på vej. I al fald, hvis man er kun­de i Fleg­gaard- dy­na­sti­et.

Tri­ck­et er at for­ud­be­stil­le si­ne va­rer på in­ter­net­tet i Cal­le- bu­tik­ken i Ro­sto­ck. For den lig­ger geografisk i den ty­ske del­stat Meck­len­burgVor­pom­mern, og her har del­stats­re­ge­rin­gen sagt nej til at ind­gå en pan­taf­ta­le med den dan­ske re­ge­ring.

» Mil­jø­mi­ni­ste­rens pa­nik­mo­del gør det mu­ligt for al­le dan­ske­re at for­ud­be­stil­le og be­ta­le de­res då­ser via in­ter­net­tet i vo­res Cal­le- bu­tik i Ro­sto­ck. Så skal vi nok sør­ge for, at bå­de jy­der og fyn­bo­er kan hen­te dem ved de jy­ske græn­se­over­gan­ge. Til­lad mig at ryste ba­re lidt me­re un­dren­de på ho­ve­d­et, « si­ger Mi­ke Si­mon­sen til fi­nans. dk.

Øst el­ler vest for Sto­re­bælt

Iføl­ge di­rek­tø­ren vil pan­taf­ta­len ik­ke gav­ne mil­jø­et syn­der­ligt. Han me­ner, at dét, den først og frem­mest gør, er at de­le dan­sker­ne op i rang.

For er man græn­se­hand­len­de i Ro­sto­ck, kom­mer man geografisk fra et sted øst for Sto­re­bælt. Og i Ro­sto­ck er der in­gen pan­taf­ta­le. Men er man fyn­bo el­ler jy­de, så bli­ver man ramt af pan­t­af­gif­ten. Hvis alt­så man ik­ke væl­ger at la­ve ’ då­se­tri­ck­et’.

Iføl­ge fi­nans. dk ro­ser De Samvir­ken­de Køb­mænd og Dansk Er­hverv den nye dansk- ty­ske af­ta­le om då­se­pant, for­di de for­ven­ter, at den flyt­ter en del af hand­len i de ty­ske græn­se­bu­tik­ker til­ba­ge til Dan­mark.

Kir­sten Bros­bøl, mil­jø­mi­ni­ster ( S)

Jeg sy­nes, det er spild af tid at bru­ge kr­udt på at fin­de må­der at bry­de reg­ler­ne på

Då­se­tri­ck­et ta­ger ud­gangs­punkt i, at den ty­ske del­stat Meck­len­burg- Vor­pom­mern har sagt nej til at ind­gå en pan­taf­ta­le med den dan­ske re­ge­ring.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.