Mi­ni­ste­ren: Då­se­tri­ck­et skræm­mer mig ik­ke

BT - - NYHEDER -

Maria Al­bøg Jes­per­sen

At græn­se­køb­mæn­de­ne fin­der må­der at om­gå den nye pant- af­ta­le på, kom­mer ik­ke bag på mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl ( S), men det er ik­ke no­get, hun fin­der pro­ble­ma­tisk. » Jeg kan jo se, at græn­se­køb­mæn­de­ne er i gang med at fin­de kre­a­ti­ve bud på, hvor­dan man kan for­sø­ge at om­gå de nye reg­ler, men det er ik­ke no­get, der skræm­mer mig. Jeg er me­get tryg ved, at de ty­ske myn­dig­he­der vil gø­re alt, hvad de kan for at få stop­pet hand­len uden pant, « si­ger hun.

Selv­om Kir­sten Bros­bøl er­ken­der, at pan­taf­ta­len ude­luk­ken­de om­fat­ter græn­se­hand­len i SlesvigHolste­in, me­ner hun al­li­ge­vel, at en af­ta­le med SlesvigHolste­in trods alt er bed­re end in­gen­ting.

Hun på­pe­ger, at SlesvigHolste­in står for 95 pct. af græn­se­han­de­len, mens Meck­len­burg- Vor­pom­mern står for de re­ste­ren­de fem pct.

» Jeg sy­nes, det er spild af tid at bru­ge kr­udt på at fin­de må­der at bry­de reg­ler­ne på. Jeg sy­nes i ste­det, græn­se­bu­tik­ker­ne ak­tivt og kon­struk­tivt skul­le bi­dra­ge til, at af­ta­len bli­ver en suc­ces. For Tys­kland og Dan­mark er eni­ge om, at vi vil ha­ve stop­pet mu­lig­he­den for at hand­le uden pant, og på den må­de få sat en stop­per for de man­ge då­ser, der lig­ger og fly­der i den dan­ske na­tur til ska­de for vo­res mil­jø og dy­re­vel­færd, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.