’ Me­re eft er­forsk­ning nyt­ter ik­ke’

Po­li­ti­et kan ik­ke opkla­re væ­sent­ligt fl ere ind­brud ved at eft er­for­ske me­re, vur­de­rer pro­fes­sor. Hjælp i ste­det folk med at sik­re de­res hjem bed­re, si­ger bå­de po­li­ti og po­li­ti­ke­re

BT - - NYHEDER - Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

IND­BRUD

Ras­mus Walt­her Jensen, Jo­han­ne Haa­gerup og Hen­rik Ny­bo Mi­ka­el­sen Et smadret kæl­der­vin­due og tøm­te skuff er. Man­ge dan­ske­re har op­le­vet at kom­me hjem til et gen­nem­ro­det hus, og i 2014 var der 73.206 an­mel­del­ser af ind­brud i Dan­mark. Men kun hver tien­de blev eft er­for­sket af po­li­ti­et, vi­ser en ny be­ret­ning fra Rigs­re­vi­sio­nen.

Det ly­der af få, men egent­lig er det slet ik­ke så un­der­ligt, for­kla­rer pro­fes­sor eme­ri­tus i kri­mi­no­lo­gi og rets­so­cio­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Flem­m­ing Bal­vig.

» Set i for­hold til mu­lig­he­der­ne for at opkla­re ind­brud­sty­ve­ri­er i be­bo­el­se, så er det fak­tisk ik­ke så over­ra­sken­de. For i langt de fl este ind­brud­sty­ve­ri­er er der ik­ke rig­tig no­gen spor at kom­me eft er, og der er ik­ke no­gen vid­ner, så po­li­ti­et har ik­ke ret me­get at ta­ge fat i og gå vi­de­re med, « si­ger han.

Fø­les som et over­greb

Selv om det stjå­l­ne sølv­tøj og fl adskær­men ud­lø­ser er­stat­ning fra for­sik­rings­sel­ska­bet, kan et ind­brud væ­re en sær­de­les vold­som op­le­vel­se. Det kan fø­les som et over­greb på en selv, for­kla­rer Flem­m­ing Bal­vig.

» Det fø­les for man­ge, som om et frem­med men­ne­ske har tæ­vet løs på én. Man bli­ver cho­ke­ret, vred og ban­ge, og det kan væ­re så al­vor­ligt, at det nær­mer sig et psy­kisk sam­men­brud, hvor man er lam­slå­et og ik­ke kan sove om nat­ten, for­di man er nervøs for, at ty­ven kom­mer til­ba­ge. Det op­le­ves af man­ge som en li­ge så slem per­son­for­bry­del­se som vold, « si­ger han.

Der­for kan det vir­ke dybt fru­stre­ren­de, hvis ens sag blot hen­læg­ges eft er et en­kelt be­søg af po­li­ti­et. Al­li­ge­vel vil de fl este godt kun­ne for­stå det, hvis po­li­ti­et blot for­kla­rer, hvor­for en eft er­forsk­ning vil væ­re nyt­te­løs, vur­de­rer pro­fes­soren

Bred enig­hed om ind­sats

Flem­m­ing Bal­vig tror ik­ke, at fl ere eft er­forsk­nin­ger vil fø­re til væ­sent­lig fl ere opkla­re­de ind­brud.

» Jeg sy­nes ik­ke, man ba­re skal eft er­for­ske for eft er­forsk­nin­gens skyld, for­di folk så må­ske fø­ler sig me­re tryg­ge. Hvis der ik­ke er no­gen ud­sigt til, at der kom­mer et re­sul­tat ud af det, så er po­li­tiets tid bed­re brugt på en an­den må­de, « si­ger han og pe­ger på fore­byg­gen­de ind­sat­ser i ste­det.

Den vur­de­ring er po­li­ti­kom­mis­sær Bent Isa­ger- Nielsen, der er chef for den sjæl­land­ske Task For­ce Ind­brud, enig i:

» Man­ge af de her småind­brud bør i ste­det for­hin­dres ved, at folk sik­rer sig ved at lå­se, ved at ta­le med hin­an­den, bli­ve bed­re til na­bo­hjælp og den slags. Det er en me­get me­re eff ek­tiv vej ud af det, « si­ger han.

Og­så retsord­fø­rer­ne Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt ( SF) og Tri­ne Bram­sen ( S) tror på me­re fore­byg­gel­se som vej­en frem:

» Sam­men­lig­net med an­dre lan­de i Eu­ro­pa er vi dan­ske­re ik­ke ret go­de til at sik­re vo­res hjem mod ind­brud. Der­for har vi igang­s­at pro­jek­ter, der hand­ler om sik­ring af vo­res vin­du­er og dø­re. Det har en mærk­bar eff ekt på, om ty­ven væl­ger at bry­de ind el­ler ej, « si­ger Tri­ne Bram­sen.

Hos De Kon­ser­va­ti­ve tror man i ste­det, at det er et spørgs­mål om fl ere res­sour­cer til po­li­ti­et, og retsord­fø­rer Mai Merca­do vil der­for ha­ve 1.500 fl ere be­tjen­te, samt fj er­ne po­li­tiets bø­de­kvo­ter, så or­dens­mag­ten i hø­je­re grad selv kan sty­re, hvor man vil bru­ge kræft er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.