Po­li­ti­et snup­pe­de knap 10.000 fart­syn­de­re

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FARTBØDER

Tu­sind­vis af dan­ske­re mod­ta­ger in­den læn­ge en hil­sen fra or­dens­mag­ten. Bre­vet in­de­hol­der ik­ke kun ord, men og­så bil­le­de og opkræv­ning.

De man­ge bre­ve er en kon­se­kvens af den lands­dæk­ken­de kampag­ne, po­li­ti­et gen­nem­før­te i sid­ste uge i be­stræ­bel­ser­ne på at få folk til at sæn­ke far­ten på ve­je­ne.

I pe­ri­o­den 11.- 17. maj, hvor kampag­nen fo­re­gik, kør­te 8.855 tra­fi kan­ter for stærkt og blev der­for fo­to­gra­fe­ret af po­li­tiets fo­to­vog­ne.

Da der og­så blev snup­pet fart­syn­de­re på an­den vis, blev der i alt re­gi­stre­ret 9.668 ha­stig­heds­over­træ­del­ser. Det vi­ser en frisk op­gø­rel­se fra Rigs­po­li­ti­et. 1.409 af fart­syn­der­ne trå­d­te så hårdt på spe­e­de­ren, at de står til klip i kø­re­kor­tet, og 211 ha­stig­heds­over­skri­del­ser er så al­vor­li­ge, at de med­fø­rer be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet.

Rigs­po­li­ti­et kon­sta­te­rer i en pres­se­med­del­el­se, at selv om op­gø­rel­ser fra Vej­di­rek­to­ra­tet vi­ser, at der i gen­nem­snit kø­res lang­som­me­re på de dan­ske ve­je i for­hold til tid­li­ge­re, så er an­tal­let af sa­ger i sid­ste uge ud­tryk for, at far­ten fort­sat er et stort pro­blem.

Tid­li­ge­re på året blev an­tal­let af fo­to­vog­ne hæ­vet fra 25 til 100. Det er iføl­ge Rigs­po­li­ti­et for tid­ligt at kon­klu­de­re, hvor­dan de man­ge ek­stra fo­to­vog­ne på­vir­ker dan­sker­nes tra­fi kad­færd. Den eva­lu­e­ring er først klar se­ne­re på året.

Fo­to: Jens Thay­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.