Ber­tel Haar­der gav for­ker­te op­lys­nin­ger

BT - - NYHEDER -

KRI­TISA­BELT

Tid­li­ge­re sund­heds­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) har gi­vet Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg for­ker­te op­lys­nin­ger i for­bin­del­se med ud­vik­lin­gen af det stærkt kri­ti­se­re­de sund­heds­pro­jekt Det Fæl­les Me­di­cin­kort ( FMK). Det skri­ver Søn­dags­a­vi­sen fre­dag.

De for­ker­te op­lys­nin­ger blev gi­vet til fi nans­ud­val­get for at få god­ken­del­se til at an­ven­de 200 mil­li­o­ner kro­ner på ud­vik­lin­gen af FMK.

» Det ser ik­ke kønt ud, « si­ger pro­fes­sor i sam­funds­vi­den­skab på Roskil­de Uni­ver­si­tet Bent Gre­ve.

» Mi­ni­ste­ri­et skal gi­ve kor­rek­te op­lys­nin­ger, så fi - nans­ud­val­get ik­ke træff er en be­slut­ning om at ud­de­le

Den 19- åri­ge Hamza Sam­sam, der tirs­dag blev knivdræbt på Nør­re­bro i Kø­ben­havn, blev i går min­det ved en ce­re­mo­ni i mo­ske­en på Dort­hea­vej i Nord­ve­st­kvar­te­ret.

Min­de­høj­ti­de­lig­he­den blev af­vik­let i for­læn­gel­se af fre­dags­bøn­nen og var så vel­be­søgt, at fl ere hund­re­de af de op mod to tu­sin­de del­ta­ge­re måt­te be­de og min­des på ud­rul­le­de måt­ter på sel­ve Dort­hea­vej.

I før­ste om­gang var vej­en af­spær­ret af en af po­li­tiets pa­trul­je­vog­ne, men eft er­hån­den som fol­ke­mæng­den af del­ta­gen­de mus- pen­ge­ne på de for­ker­te præ­mis­ser. Hav­de man vi­den om, at FMK ik­ke kun­ne bli­ve fær­digt i 2011, men først i 2012 el­ler 2013, er det kri­tisa­belt, « si­ger han til Søn­dags­a­vi­sen.

De for­ker­te op­lys­nin­ger op­træ­der i et no­tat fra marts 2011, som er stilet til fi nans­ud­val­get og un­der­skre­vet af Ber­tel Haar­der, der i dag er næst­for­mand for Fol­ke­tin­get.

BNB

Op mod 2.000 mød­te i går op for at min­des Hamza Sam­sam. Her bli­ver ki­sten bå­ret ud fra Det Is­la­mi­ske Tros­sam­funds mo­ske på Dort­hea­vej i Kø­ben­havn NV.

Fo­to: Thomas Lek­feldt/ Pri­vat

baa@ bt. dk

pett@ bt. dk Bed­re sik­ring mod ind­brud er me­re ef­fek­tivt end øget ef­ter­forsk­ning, er bå­de eks­per­ter, po­li­ti og po­li­ti­ke­re eni­ge om. Fo­to: Anders De­bel Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.