Ar­la ind­dra­ger an­sat­tes pas

Gæ­ste­ar­bej­de­re hos me­je­ri­gi­gan­ten Ar­la i Sau­di- Ara­bi­en har få­et be­slag­lagt de­res pas. Men nu vil Ar­la le­ve­re dem til­ba­ge

BT - - NYHEDER - Iben Sø­ren­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKIK FØL­GE. . .

Det sven­ske STVs pro­gram Up­pdrag Gransk­ning af­slø­rer, at Ar­la i mindst ti år har be­slag­lagt an­sat­te gæ­ste­ar­bej­de­res pas.

Ar­la har ca. 900 an­sat­te i Sau­di- Ara­bi­en, og 600 af dem er gæ­ste­ar­bej­de­re fra for­trins­vis Asi­en. Gæ­ste­ar­bej­de­re i Sau­di- Ara­bi­en le­ver oft e fat­tigt og un­der tran­ge kår.

Iføl­ge tv- ka­na­len for­by­der FNs mi­gran­t­ar­bej­der­kon­ven­tion, at virk­som­he­der be­slag­læg­ger me­d­ar­bej­der­nes pas, og Ar­la selv har en klar hold­ning til em­net. I virk­som- he­dens eti­ske ko­deks skri­ver Ar­la selv, at man skal føl­ge men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Her­u­d­over står der, at in­gen an­sat­te skal væ­re tvun­get til at gi­ve de­res iden­ti­tets­op­lys­nin­ger fra sig.

På trods af det­te og en juri­disk af­gø­rel­se i Sau­di- Ara­bi­en, der og­så kon­klu­de­rer, at det er for­budt at ind­dra­ge pas­se­ne, er Ar­la fort­sat med at be­slag­læg­ge dem.

» Jeg sy­nes, at det er mær­ke­ligt, at Ar­la gør det her, sam­ti­dig med at man i sit eget ko­deks skri­ver, at det er for­budt. Det her må man ta­ge al­vor­ligt, « si­ger Vi­ve­ka Ris­berg fra den sven­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tion Swedwatch til Up­pdrag Gransk­ning.

I et tid­li­ge­re in­ter­view med tv- ka­na­len har Ar­las net­op gen­valg­te be­sty­rel­ses­for­mand Åke Han­toft sagt, at han in­tet ken­der til fra­ta­gel­sen af me­d­ar­bej­der­nes pas, men nu be­kræft er kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Astrid Ga­de Nielsen, at tv- pro­gram­mets på­stand er sand.

Vi har fulgt prak­sis

» Ja, vi har fulgt prak­sis og ta­get pas­se­ne hos vo­res gæ­ste­ar­bej­de­re. Hvis de har skul­let rej­se el­ler lig­nen­de, har de selv­føl­ge­lig få­et dem til­ba­ge om­gå­en­de, « si­ger hun til Up­pdrag Gransk­ning.

Ar­la op­ly­ser til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness, at sel­ska­bet nu er klar til at le­ve­re pas­se­ne til­ba­ge til me­d­ar­bej- der­ne, når de mø­der på ar­bej­de igen. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Astrid Ga­de Nielsen har virk­som­he­den i en pe­ri­o­de væ­ret i gang med at re­vi­de­re de eti­ske ret­nings­linjer, så­le­des at me­d­ar­bej­der­ne nu får de­res pas til­ba­ge.

» Vi har vidst, at det er en prak­sis, der ik­ke fl ug­ter med, hvor­dan vi el­lers ser det her. Der­for har vi be­slut­tet at æn­dre det, « si­ger Astrid Ga­de Nielsen.

Pas­se­ne blev ind­dra­get, for­di der fo­re­lig­ger reg­ler for ar­bejds­gi­ve­re i Sau­di- Ara­bi­en, hvor man er an­svar­lig for me­d­ar­bej­der­ne på en an­den må­de end i Dan­mark, for­kla­rer kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tø­ren.

Me­je­ri­gi­gan­ten Ar­la med ho­ved­sæ­de i Vi­by ved Aar­hus er kom­met i mod­vind, ef­ter at et svensk tv- pro­gram har af­slø­ret be­slag­læg­gel­se af me­d­ar­bej­de­res pas i Sau­di- Ara­bi­en. Her bli­ver der pak­ket smø­reost. Fo­to: Klaus Holsting

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.