Ikea- an­sat hyl­det på Fa­ce­book

Me­d­ar­bej­de­ren Akam kom en høj­gravid til und­sæt­ning

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

HJÆLP­SOM­HED

En ual­min­de­lig hjælp­som Ikea- me­d­ar­bej­der kom en høj­gravid kvin­de i nød til und­sæt­ning, da hun i man­dags be­søg­te va­re­hu­set i Gen­tof­te.

’ Har haft den bed­ste op­le­vel­se i Ikea idag,’ så­dan ind­le­der Tina Haub­jerg Johansen et op­slag på Ikeas fa­ce­book­pro­fil i man­dags.

Ef­ter en lang shop­ping­tur i det trav­le bo­lig­hus var Tina Haub­jerg Johansen en­de­lig kom­met igen­nem kø­en og nå­et til kas­sen. Da al­le va­rer­ne er ble­vet kørt igen­nem kas­se­ap­pa­ra­tet, op­da­ger hun til sin sto­re over­ra­skel­se, at hun har glemt sin pung.

Hun er gravid i ot­ten­de må­ned og kun­ne ik­ke over­skue at kø­re hjem og hen­te sin pung og bag­ef­ter ta­ge he­le tu­ren igen­nem va­re­hu­set en gang til. Men så ske­te der no­get uven­tet.

Be­tal­te reg­nin­gen

’ Ver­dens sø­de­ste Ikea me­d­ar­bej­der ( Akam) væl­ger at be­ta­le min reg­ning, så jeg kan mo­bile­paye til ham,’ skri­ver hun vi­de­re i sit op­slag.

Den over­væl­den­de ser­vi­ce over­ra­ske­de i den grad Tina Haub­jerg Johansen.

’ Det er det mest be­tænk­som­me og den bed­ste ser­vi­ce jeg no­gen­sin­de har få­et. Dej­ligt, der fin­des men­ne­sker som ham,’ skri­ver hun til slut.

Ikea tak­ke­de kort tid ef­ter for hen­des hil­sen og har lo­vet at brin­ge den vi­de­re til Akam i va­re­hu­set.

Tina Haub­jerg Johansen er langt­fra den ene­ste, der er be­gej­stret for me­d­ar­bej­de­rens hjælp­som­hed. Si­den hun lag­de op­sla­get op, er det ble­vet li­ket, delt og kom­men­te­ret. Her er nog­le af kom­men­ta­rer­ne:

’ Su­per skøn me­d­ar­bej­der, det kal­der jeg ser­vi­ce ud over det van­li­ge, Akam er en helt i dag.’

’ Det er sgu god stil, hat­ten af for dig, Akam.’

’ Øj mand - det er f..... stort. Fle­re men­ne­sker som Akam, så bli­ver ver­den et bed­re sted.’

Høj­gravi­de Tina Haub­jerg Johansen var som man­ge an­dre dan­ske­re i Ikea for­le­den. Men da hun kom frem til kø­en med si­ne man­ge va­rer, hav­de hun glemt sin pung.

Ar­kiv­fo­to: Mikkel Møller Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.