Lu­ne­fuldt pin­se­vejr

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VEJ­R­UD­SIGT

Der skal stå sol­bril­ler, regnjak­ke og en varm trø­je på pak­ke­li­sten, hvis man i den for­læn­ge­de pin­se- we­e­kend skal på tur til fa­mi­li­en i den an­den en­de af lan­det.

» Over­ord­net set bli­ver we­e­ken­den ri­me­lig pæn, men den dæk­ker over man­ge skift i vej­ret, « si­ger Frank Nielsen, vagt­ha­ven­de ved DMI.

Først på da­gen i dag bur­de det - ud­over nog­le sky­er i sy­døst - væ­re kla­ret op med no­gen sol. Og selv­om det ik­ke er skyfrit, så vil det væ­re en over­ve­jen­de pæn lør­dag med lidt blæst fra nord­vest og lidt køli­ge­re, med cir­ka 12 til 15 gra­der, for­kla­rer Frank Nielsen.

Sol­dans i tør­vejr

Tror man på de gam­le skik­ke, hvor man skal se pin­se­so­len dan­se på pin­se­dag, søn­dag, vil der og­så væ­re god mu­lig­hed for det. Her lover DMI nem­lig tør­vejr og go­de mu­lig­he­der for at se so­len og 12 til 15 gra­ders var­me, selv­om sky­er­ne træk­ker ind over lan­det i lø­bet af da­gen fra vest.

Det be­ty­der og­så op­ti­ma­le for­hold for de man­ge del­ta- ge­re i Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon søn­dag.

» Det bli­ver per­fekt lø­be­vejr, for der er ik­ke sær­lig me­get vind, ik­ke no­gen regn og græn­ser for, hvor varmt det kan bli­ve, « si­ger Frank Nielsen.

Nat­ten til 2. pin­se­dag, man­dag, mar­ke­res igen af et vej­rskif­te, der brin­ger sky­er og små­regn ind over det me­ste af lan­det. Og med hen­syn til som­mer­vej­ret ser det desvær­re ik­ke ud til at kom­me in­den for de nær­me­ste da­ge, for­kla­rer Frank Nielsen.

» Der er lidt tegn på, det kan var­me op i lø­bet af slut­nin­gen af næ­ste uge, men det er tem­me­lig usik­kert, hvor­når det sker. Man kan så trø­ste sig med, at det i hvert fald ik­ke bli­ver kol­de­re, « si­ger han.

Del­ta­ger­ne i årets Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon i mor­gen kan lø­be i per­fekt vejr. In­gen regn og ik­ke for stærk var­me.

Ar­kiv­fo­to: Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.