’ DER­FOR SV

BT - - PRIVATØKONOMI -

ren­te­til­pas­ning­s­lån ( F1), da det ud­over at ha­ve spa­ret dem for en mas­se ren­teud­gif­ter og­så gi­ver par­ret mu­lig­hed for at gna­ve hur­tigt af på et an­det lån i ban­ken med en væ­sent­lig hø­je­re ren­te.

» Vi hav­de et F3 på et tids­punkt, men øn­ske­de me­re dy­na­mik. Det er for lang tid at væ­re bun­det til et lån i tre år. For mig hand­ler det om de mu­lig­he­der, der lig­ger bag lå­net, og ik­ke så me­get om sel­ve ren­ten. Nu har vi og­så no­get for­nuf­tig fri­vær­di, hvil­ket er med­vir­ken­de til, at vi tør hol­de fast i F1- lå­net.

. Vi er ik­ke så sår­ba­re over for ren­testig­nin­ger. Hvis vi var helt grøn­ne på bo­lig­mar­ke­det, hav­de jeg nok ik­ke valgt et F1- lån. Det kræ­ver, at man har plads i øko­no­mi­en til, at ren­ten sti­ger, « si­ger Mor­ten Ar­n­gren, der er se­ni­or da­ta sci­en­tist hos den di­gi­ta­le pu­bli­ce­rings­plat­form Is­suu, mens kæ­re­sten er selv­stæn­dig med virk­som­he­den Hør­bye Gra­fisk Design

» Min kæ­re­ste er iværk­sæt­ter, så ind­tje­nin­gen kan væ­re svin­gen­de. Der­for gi­ver det no­get fri­hed at ha­ve et af­drags­frit F1- lån. Jeg har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.