’’

BT - - PRIVATØKONOMI - Su­ne Worm Mor­ten­sen, om­rå­de­di­rek­tør, Nykre­dit

Der har i lø­bet af det sid­ste par uger dan­net sig et bil­le­de af sti­gen­de ren­ter. Om det er et tegn på, at ren­tepi­len nu for al­vor er på vej op, tør jeg ik­ke læn­ge­re spå om

For­skel­len er dog ik­ke så stor, som den har væ­ret, da sti­gen­de ge­by­rer i form af bi­drag og kurs­skæ­ring på sær­ligt F1- lån de se­ne­re år har ædt en stor del af ren­te­be­spa­rel­sen.

Su­per­bil­li­ge kort- lån

Li­ge nu er den må­ned­li­ge ydel­se for et fast­for­ren­tet 3 pct. lån på 1 mio. kr. med af­drag 3.875 kr. - alt­så kun godt 540 kr. hø­je­re end ydel­sen på et F1- lån - men en væ­sent­lig min­dre del af ydel­sen går til at be­ta­le af på sel­ve gæl­den. Har man af­drags­fri­hed, ko­ster 3 pct. lå­net til gen­gæld 2.322 kr. om må­ne­den, mens F1- lå­net ko­ster 848 kr.

De bil­lig­ste lån på mar­ke­det li­ge nu er de så­kald­te ’ kort- lån’, der lø­ber i tre år og får ny ren­te hver sjet­te må- ned. Ydel­sen på Nykre­dits Fkort er 619 kr. uden af­drag og 3.271 kr. med.

Pri­va­tø­ko­nom Bri­an Her­rup Fri­is Ras­mus­sen, Ar­bej­der­nes Lands­bank, un­drer sig der­for over, hvor­for så man­ge bo­li­ge­je­re fort­sat svær­ger til F1

» Har man sta­dig hang til va­ri­a­bel ren­te og fint le­ver med den ri­si­ko, det nu en­gang in­de­bæ­rer, så har F- kort lå­net fordele, som F1- lå­net ik­ke har. Man får sta­dig li­ge nu og her en lav ren­te, men til gen­gæld er bå­de kurs­skæ­ring og bi­drags­sats la­ve­re. Det er nu og­så mu­ligt at få ne­ga­tiv ren­te på F- kort, hvis den si­tu­a­tion op­står i frem­ti­den, « skri­ver han i en kom­men­tar.

Kæm­pe be­spa­rel­ser

Hø­rer man til dem, der stæ­digt har holdt fast i det po­pu­læ­re F1- lån, er der dog god grund til at gni­de sig i hæn­der­ne. Iføl­ge be­reg­nin­ger fra Re­al­kre­di­t­rå­det har bo­li­ge­je­re med F1- lån spa­ret om­kring 60 mia. kr. i ren­teud­gif­ter i pe­ri­o­den 2009- 2014 sam­men­lig­net med bo­li­ge­je­re med fast­for­ren­te­de lån. Det sva­rer til 185.000 kr. for en gen­nem­snit­lig F1- lå­ner.

I Re­al­kre­dit Dan­mark ly­der an­be­fa­lin­gen til kun­der­ne, at de skal over­ve­je at bin­de ren­ten for en læn­ge­re pe­ri­o­de via ek­sem­pel­vis F3 el­ler F5.

For­sik­ring mod stig­nin­ger

» Vi ser det som en bil­lig for­sik­ring mod frem­ti­di­ge ren­testig­nin­ger. Der er i sa­gens na­tur in­gen ga­ran­ti for, at for­sik­rin­gen tje­ner sig hjem i kro­ner og øre. Men den gi­ver un­der al­le om­stæn­dig­he­der en nyt­te­vær­di i hver­da­gen for man­ge lån­ta­ge­re i form af me­re tryg­hed om­kring den pri­va­te øko­no­mi, « si­ger che­fø­ko­nom Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig.

RD kø­rer først næ­ste ren­te­til­pas­nings­auk­tion i novem­ber, men che­fø­ko­no­men for­ven­ter ik­ke de sto­re ren­te­be­væ­gel­ser.

» Vi reg­ner med fleks­ren­ter om­trent som da­gens ni­veau­er. Men der er som al­tid usik­ker­hed til­knyt­tet dis­se vur­de­rin­ger, hvil­ket vi ty­de­ligt har få­et il­lu­stre­ret med ren­te­ud­vik­lin­gen over de se­ne­ste uger, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.