FLEKS- REN­TER­NE HVOR RI­SI­KO­VIL­LIG ER DU?

BT - - PRIVATØKONOMI -

LØR­DAG 23. MAJ 2015

LAV RI­SI­KO

Du er den for­sig­ti­ge ty pe, der sover bedst om nat­ten ved tan­ken om, at du ken­der din bo­li­gø­ko­no­mi langt ud i frem­ti­den. Og den sik­ker­hed er du klar til at be­ta­le for. Der­for bør du væl­ge et fast­for­ren­tet lån med af­drag.

MID­DEL RI­SI­KO

Du vil ger­ne ha­ve et bil­ligt bo­lig­lån og sover okay, selv­om der er ri­si­ko for, at dit lån på et tids­punkt bli­ver dy­re­re. Dog er du ik­ke ty pen, der læg­ger al­le æg i én kurv. Der­for bør du en­ten gå eft er et fast­for­ren­tet lån med 10 års af­drags­fri­hed el­ler et fl ek­slån med af­drag - og helst et tre­årigt el­ler et fe­mårigt.

HØJ RI­SI­KO

Du er klar til at gam­b­le med din bo­li­gø­ko­no­mi for at få den la­vest mu­li­ge ydel­se her og nu. Du er ik­ke be­kym­ret for ren­testig­nin­ger og har luft i øko­no­mi­en til at be­ta­le en hø­je­re ydel­se. Der­for kan du sag­tens væl­ge et af de helt kor­te fl ek­slån med af­drags­fri­hed, uden at det vil for­sty rre din nat­te­søvn. Selv de helt kor­te og af­drags­frie lån bli­ver i Er­hvervs- og Vækst­mi­ni­ste­ri­ets ri­si­ko­vur­de­ring mær­ket som lån med mid­del ri­si­ko.

Mor­ten Ar­n­gren og Vi­cky Lind­strøm Hør­bye er gla­de for de­res F1- lån, da det er bil­ligt, gi­ver en stør­re flek­si­bi­li­tet og gør det mu­ligt at til­ba­ge­be­ta­le an­den gæld hur­ti­ge­re.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.