VÆR­GER VI TIL F1- LÅN’

BT - - PRIVATØKONOMI -

ge­ne­relt den indstil­ling, at lån er no­get, der skal ud af ver­den hur­tigst mu­ligt. Da det er bedst at kom­me af med den dy­re­ste gæld først, vil vi hel­le­re af­dra­ge på pri­o­ri­tet­slå­net i ban­ken, « si­ger han.

Det fun­ge­rer des­u­den som en slags kas­se­kre­dit. Så hvis der i nog­le pe­ri­o­der er lidt lavvan­de i kas­sen, kan de skrue lidt ned for ind­be­ta­lin­ger­ne, for­kla­rer Mor­ten Ar­n­gren.

» Ved fast ren­te med af­drag be­ta­ler man de før­ste man­ge år stort set kun ren­ter. Eft er fem- ti år har man ik­ke be­talt sær­lig me­get af på ho­ved­sto­len. Med et F1- lån kan man ned­brin­ge ho­ved­sto­len på sit re­al­kre­dit­lån en gang om året, hvis man har pli nok til at spa­re op ved si­den af. «

Det gør par­ret med en så­kaldt ek­stra­or­di­nær ind­be­ta­ling. Og det bur­de der og­så væ­re råd til, hvis man har haft F1- lån frem for et fast­for­ren­tet 30- årigt lån un­der he­le fi nanskri­sen - og alt­så ik­ke har fy­ret pen­ge­ne af på for­brug.

Støj på led­nin­gen

Det po­pu­læ­re etåri­ge ren­te­til­pas­ning­s­lån har nem­lig tjent bo­li­ge­jer­ne godt. Mens man i 2009 skul­le be­ta­le om­kring 3.900 kr. før skat i re­ne ren­ter for et F1- lån på 1 mio. kr., var ren­teud­gift en i be­gyn­del­sen af 2015 fal­det til ba­re 400 kr. om må­ne­den.

Selv­om bå­de ren­ter­ne på fl ek­slån og fast­for­ren­te­de lån de se­ne­ste uger har ta­get et hop op, er det ik­ke no­get, der får Mor­ten Ar­n­gren til at ryste på hån­den.

» De ren­testig­nin­ger, vi ser li­ge nu, kal­der jeg ba­re lidt støj. Det er ik­ke no­get, der for­styr­rer min nat­te­søvn. Hvis ren­ten plud­se­lig be­gyn­der at sti­ge me­get, kan det selv­føl­ge­lig godt væ­re, at vi vil over­ve­je at skift e til f. eks. et lån med fast ren­te - el­ler hvis alt fejl­er, og jeg plud­se­lig står uden ind­komst, « si­ger han.

På trods af at det er bil­li­ge­re at væl­ge et tre­årigt fl ek­slån så­vel som et af de nye så­kald­te ’ kort- lån’, er det ik­ke no­get, der fri­ster F1- en­tu­si­a­sten. Men han er op­mærk­som på, at der og­så er nog­le gun­sti­ge mu­lig­he­der ved fast­for­ren­te­de lån, som man ik­ke har med et fl ek­slån.

» Det er klart, at dem med fast ren­te i den la­ve en­de kan sco­re en pæn kurs­ge­vinst, hvis ren­ten sti­ger. Den mu­lig­hed har jeg ik­ke. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.