BO­LIG­LÅN HVAD ER DET BED­STE FOR DIG? Kort- lån 30- årigt fast- for­ren­tet lån

GU­I­DE

BT - - PRIVATØKONOMI -

Fordele:

De nye ’ kort- lån’, der går un­der nav­ne­ne Fle­xKort, Kort Ren­te, F- kort og RTL Kort, er en slags hy­brid mel­lem et F1- og F3- lån, da de får ny ren­te hvert hal­ve år, men kun skal re­fi­nan­si­e­res hvert tred­je år. Du bør over­ve­je lå­net, hvis du går ef­ter den la­vest mu­li­ge må­ned­li­ge ydel­se, ik­ke har pro­ble­mer med at lø­be en ri­si­ko og øko­no­misk kan hånd­te­re sti­gen­de ren­ter. Da lå­net er ba­se­ret på en tre­årig ob­liga­tion, skal der kun be­ta­les kurs­skæ­ring hvert tred­je år, hvor man ved et F1- lån skal be­ta­le ge­by­ret én gang om året. Og det er en væ­sent­lig år­sag til, at ’ kort- lå­net’ er bil­ligst.

Du er bun­det af lå­net i tre år, men får ny ren­te hvert hal­ve år. Det er en for­del, så læn­ge ren­ten fal­der. Men be­gyn­der den at sti­ge som nu, ri­si­ke­rer du, at lå­net bli­ver dy­re­re og dy­re­re, uden at du kan gø­re no­get ved det. Sam­ti­dig har sel­ska­ber­ne mu­lig­hed for at æn­dre ved lå­nets lø­be­tid, hvis mar­keds­vil­kå­re­ne æn­drer sig.

Ulem­per:

LØR­DAG 23. MAJ 2015

Fordele:

Man kan i øje­blik­ket få et fast­for­ren­tet 30- årigt 2,5 pct. lån til om­kring kurs 97,1, mens et 3 pct. lån lig­ger i kurs 99,7. Selv om man for kort tid si­den kun­ne få et 2 pct. lån til en at­trak­tiv kurs, er det sta­dig en god mu­lig­hed for at sik­re sig mod ren­testig­nin­ger i he­le lå­nets lø­be­tid til en rig­tig lav pris. Sam­ti­dig gi­ver lå­net mu­lig­hed for at klip­pe af re­st­gæl­den, hvis ren­ten sti­ger, og man om­læg­ger til et lån med en hø­je­re ren­te. Der­med be­skyt­tes fri­vær­di­en i bo­li­gen, hvis sti­gen­de ren­ter skul­le pres­se pri­ser­ne på bo­lig­mar­ke­det ned. Des­u­den kan man nemt kon­ver­te­re ned i ren­te og få en la­ve­re ydel­se, hvis ren­ten fal­der yder­li­ge­re, da man al­tid kan ind­fri lå­net til kurs 100.

Selv om for­skel­len på fast­for­ren­te­de lån og flek­slån al­drig har væ­ret min­dre, be­ta­ler man sta­dig en hø­je­re pris for sik­ker­he­den ved at ken­de sin ren­te de næ­ste 30 år. Hvis du tror, at ren­ten for­bli­ver lav de næ­ste man­ge år, er der trods alt man­ge pen­ge at spa­re ved at ha­ve et flek­slån frem for fast ren­te.

Ulem­per:

Hvad der er det bed­ste bo­lig­lån for li­ge præ­cis dig, af­hæn­ger af din ri­si­kopro­fil, øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, tids­ho­ri­sont for bo­li­gen så­vel som di­ne for­vent­nin­ger til ren­tens ud­vik­ling. Her kan du læ­se om fordele og ulem­per ved de for­skel­li­ge lån­ty­per. går ef­ter en lav ydel­se og tror, at ren­te­bun­den er nå­et, bør du der­for over­ve­je at sik­re din nat­te­søvn de næ­ste tre år.

Du er bun­det i tre år. Det kan væ­re skidt, hvis du f. eks. plud­se­lig skal sæl­ge. El­ler hvis ren­ten be­gyn­der at sti­ge me­get, og du hel­le­re vil skif­te til et fast­for­ren­tet lån, mens ren­ten sta­dig er lav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.