F1- lån

BT - - PRIVATØKONOMI -

Fordele:

Det etåri­ge ren­te­til­pas­ning­s­lån – og­så kal­det F1 – har væ­ret en rig­tig god for­ret­ning for man­ge bo­li­ge­je­re, der har spa­ret mil­li­ar­der i ren­teud­gif­ter, men er ik­ke læn­ge­re det bil­lig­ste lån på mar­ke­det. Hvis du tror, at ren­ten bli­ver ved med at væ­re hi­sto­risk lav – el­ler har pla­ner om at sæl­ge din bo­lig in­den for en over­sku­e­lig frem­tid – kan det væ­re en for­del kun at væ­re bun­det i et år ad gan­gen. Det kan og­så væ­re, at du over­ve­jer at gå over i et fast­for­ren­tet lån, men ger­ne vil se ti­den lidt an, in­den du bin­der dig.

Du be­ta­ler rig­tig me­get i ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr. Re­al­kre­dit­ten har nem­lig for­søgt at skræm­me bo­li­ge­jer­ne væk fra F1 de se­ne­re år ved at hæ­ve bi­drags­sat­sen og kurs­skæ­rin­gen mar­kant. Der­for er bå­de F3 og de så­kald­te ’ kort- lån’ i dag bil­li­ge­re.

Ulem­per:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.