Bi­li­ster blæ­ser på su­per­cy­kel­sti­er Hvis man vil ha­ve dan­sker­ne til at drop­pe bi­len, skal man gø­re det dy­re­re og me­re be­svær­ligt at sæt­te sig bag rat­tet, me­ner for­sker

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRANS­PORT

Det er man­dag mor­gen, ar­bej­det kal­der, men vin­den blæ­ser og reg­nen pi­sker ned. I så­dan en si­tu­a­tion skal der for de fle­stes ved­kom­men­de me­get til, før de væl­ger cyk­len frem for bi­len.

Re­ge­rin­gen har sam­men med En­heds­li­sten, SF og Dansk Fol­ke­par­ti af­sat 253 mil­li­o­ner kro­ner til blandt an­det su­per­cy­kel­sti­er, der skal få fle­re dan­ske­re til at væl­ge bi­len fra. Men iføl­ge tra­fik­for­sker Har­ry La­hr- mann fra Aal­borg Uni­ver­si­tet vil de man­ge mil­li­o­ner kro­ner for­ment­lig kun re­sul­te­re i mar­gi­nalt fle­re cyk­li­ster.

» Hvis man for al­vor skal ha­ve bi­li­ster­ne til at ta­ge cyk­len, så er det ik­ke nok kun at gi­ve en gu­lerod. Så må du og­så bru­ge pisk, ek­sem­pel­vis ved at gø­re det svæ­re­re el­ler dy­re­re at ta­ge bi­len, « si­ger han og ud­dy­ber:

» Når vi skal væl­ge trans­port­form, så kig­ger vi på, hvad det ko­ster, hvor lang tid det ta­ger, og hvor høj kom­for­ten er. «

Tra­fik­for­ske­ren med­gi­ver, at su­per­cy­kel­sti­er gi­ver en kor­te­re rej­se­tid og må­ske og­så en hø­je­re kom- fort, der vil få en­kel­te bi­li­ster til at væl­ge cyk­len på de go­de da­ge.

» Men spørgs­må­let er, hvor man­ge bi­li­ster der er li­ge ved at hop­pe over på cyk­len. Det er ik­ke sær­ligt man­ge, « si­ger Har­ry La­hr­mann.

Folk bru­ger bi­len

Han pe­ger på, at su­per­cy­kel­sti­er­ne nok vil til­træk­ke fle­re bru­ge­re fra den kol­lek­ti­ve tra­fik end fra lan­de­ve­je­ne: » Hvis du har en bil, bru­ger du den. Folk kan skif­te fra den kol­lek­ti­ve tra­fik til cy­kel og til­ba­ge igen uden de sto­re ud­gif­ter. «

En un­der­sø­gel­se af su­per­cy­kel­stien Farum­ru­ten vi­ste i ja­nu­ar, at fle­re bi­li­ster var hop­pet over på cyk­len, og trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S) fø­ler sig sik­ker på, at su­per­cy­kel­sti­er­ne vil ryk­ke ud­vik­lin­gen i den rig­ti­ge ret­ning.

» Su­per­cy­kel­sti­er har haft enormt po­si­tiv ef­fekt på at få fle­re folk på cyk­len. Der bli­ver la­vet pend­ler­ru­ter i Kø­ben­havn, en ru­te over Es­b­jerg jer­n­ba­ne og et til­skud til en su­per­cy­kel­sti i Aal­borg, « si­ger han og til­fø­jer:

» Vi kom­mer he­le Dan­mark rundt og bru­ger en kvart mil­li­ard kro­ner på det – og det er der og­så be­hov for, hvis vi skal styr­ke bå­de cyk­lis­men og den kol­lek­ti­ve tra­fik. «

Hvis man for al­vor skal ha­ve bi­li­ster­ne til at ta­ge cyk­len, så er det ik­ke nok kun at gi­ve en gu­lerod i form af f. eks. su­per­cy­kel­sti­er. Så må du og­så bru­ge pisk, me­ner tra­fik­for­sker Har­ry La­hr­mann fra Aal­borg Uni­ver­si­tet. Fo­to: Mal­te Kri­sti­an­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.