Fie tab­te 70 ki­lo

Fri­edri­ch­sen vandt kam­pen mod over­væg­ten og de in­dre dæ­mo­ner

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

NY LIVSSTIL

I he­le sin barn­dom og op­vækst var Fie Fri­edri­ch­sen den tyk­ke pi­ge i klas­sen. Hun var et op­lagt mobbeoffer og blev og­så mob­bet af klas­se­kam­me­ra­ter­ne i barn­doms­by­en Fre­de­riks­sund, for­di hun var alt for tyk.

I det he­le ta­get var Fie Fri­edri­ch­sens barn­dom og te­e­na­ge­år ik­ke værd at skri­ve hjem om. Hun var stor, tyk, tit de­pri­me­ret og føl­te angst. For at dul­me de in­dre dæ­mo­ner hav­de hun et im­po­ne­ren­de dag­ligt ind­tag af fø­de. Og da for­æl­dre­ne blev skilt, og hun måt­te drop­pe ud af et HFstu­di­um, blev grovæ­de­ri­et end­nu vær­re. Det ud­vik­le­de sig til tvangs­spis­ning.

» Min vægt top­pe­de, da jeg var 19 år. Da var den nå­et op på 140,7 ki­lo, « for­tæl­ler den nu 22- åri­ge kvin­de, der er 172 cen­ti­me­ter høj.

Tre cif­re på ba­de­væg­ten

Det var et de­ci­de­ret chok at se, at der stod over tre cif­re på ba­de­væg­ten. I før­ste om­gang næg­te­de Fie Fri­edri­chen at tro på det.

For selv om hun da godt var klar over, at hun hav­de ta­get no­get på i det sid­ste hal­ve års tid, hvor hun kon­stant hav­de lig­get i sin seng med en kas­se med mad, cho­ko­la­de, ka­ger og chips ved sin si­de og grovædt, så hav­de hun be­stemt ik­ke reg­net med, at væg­ten var kom­met så alar­me­ren­de højt op.

» Jeg spi­ste nok 6.000 kal­o­ri­er om da­gen, mens jeg lå i min seng og var ked af det. Min mor­gen­mad be­stod af tre sto­re cho­ko­la­demuf­fins. Jeg tog 50 ki­lo på i lø­bet af det hal­ve år, for­di jeg hav­de det så dår­ligt, « for­tæl­ler hun.

Kam­pen mod ki­lo­e­ne og de in­dre dæ­mo­ner har Fie Fri­edri­ch­sen be­skre­vet i bo­gen, ’ Fe­de Fie – min kamp til­ba­ge til li­vet’, som udkommer i dag på Pe­op­le’s Press.

Fie tog en be­slut­ning

Den hø­je vægt var en øjenåb­ner for den un­ge pi­ge. For hun var godt klar over, at med så høj en vægt kom­mer der let føl­ge­syg­dom­me som di­a­be­tes- 2, li­ge­som fedt om­kring or­ga­ner­ne be­stemt hel­ler ik­ke er godt for hel­bre­det. Sam­ti­dig fik hun an­ti­de­pres­si­ver for sin de­pres­sion.

Der­for tog Fie en be­slut­ning. Hun vil­le ta­be sig. Og det skul­le væ­re med ko­st­om­læg­ning og træ­ning. Hun vil­le ik­ke ha­ve en ma­ve­o­pe­ra­tion, selv om hen­des prak­ti­se­ren­de læ­ge var pa­rat til at indstil­le hen­de til en. Med det sam­me.

I ste­det lag­de hun sin kost om. Op­søg­te det lo­ka­le fit­ness- cen­ter og be­gynd­te at træ­ne. I lø­bet af de før­ste ot­te­ni må­ne­der drys­se­de ki­lo­e­ne af hen­de som tøs­ne fra en ta­gryg. Næ­sten 40 ki­lo for­svandt ved ko­st­om­læg­nin­gen og træ­nin­gen.

» Men sam­ti­dig tog jeg og­så kam­pen op mod mi­ne in­dre dæ­mo­ner. Der­for har det væ­ret me­re en kamp mod mig selv end en kamp på lø­bebån­det. For det har væ­ret svært at skul­le un­der­tryk­ke de in­dre mad­dæ­mo­ner, jeg har haft stort set he­le mit liv. Men og­så at skul­le un­der­tryk­ke ly­sten til at spi­se alt det, som hav­de væ­ret min bed­ste ven he­le li­vet, « for­tæl­ler hun ær­ligt.

Der­for blev det og­så end­nu svæ­re­re, da hun ram­le­de ind i den be­røm­te mur, hvor ki­lo­e­ne stæ­digt bli­ver hæn­gen­de, uan­set hvad man spi­ser og hvor me­get man træ­ner.

» Jeg var sta­dig mo­ti­ve­ret, for­di jeg jo godt vid­ste, at jeg skul­le ta­be mig rig­tig me­get. Men jeg har al­drig haft styr på, hvil­ken træ­ning som er be­stemt god i så­dan en si­tu­a­tion. Så jeg hy­re­de en per­son­lig træ­ner i en kor­te­re pe­ri­o­de. Han ud­vi­de­de min ho­ri­sont om træ­ning. På det tids­punkt skul­le ki­lo­e­ne knok­les af, for det var ik­ke læn­ge­re nok med en livs­stils­æn­dring. Nu skul­le ki­lo­e­ne for­bræn­des væk. «

Igen gik det der­u­dad. Ki­lo­e­ne for­svandt grad­vist til Fie Fri­edri­ch­sens sto­re til­freds­hed. Men selv om den gam­le tøj­stør­rel­se på 58 ef- ter­hån­den var nå­et ned til en stør­rel­se 40, blev hun den nu 21- åri­ge kvin­de sta­dig ked af det, når hun så sig nø­gen i spej­let.

Hu­den hang som gu­ir­lan­der

For ef­ter hun hav­de tabt sig 50 ki­lo, hang hen­des hud i gu­ir­lan­der om­kring ma­ven, in­der­lå­re­ne og ar­me­ne. Bryster­nes af­lan­ge form lig­ne­de hel­ler ik­ke en 21- årig kvin­des. Der­for op­søg­te hun en pla­stik­kirurg.

Han teg­ne­de stre­ger over he­le hen­des nøg­ne krop, for­di hu­den om­kring ma­ven, over­krop­pen, lå­re­ne og overar­me­ne skul­le skæ­res af og til ved tre ope­ra­tio­ner.

I lø­bet af det næ­ste år lag­de Fie Fri­edri­ch­sen sig un­der kirur­gens kniv, hvor hun gen­nem­gik tre sto­re, om­fat­ten­de ope­ra­tio­ner, hvor hu­den om­kring hen­des ma­ve blev truk­ket sam­men. Det sam­me ske­te med hu­den om­kring over­krop­pen bå­de for­an og bag­på. Bal­der­ne blev løf­tet. Og det sam­me blev bar­men.

» Det var jo de­mo­ti­ve­ren­de at se på, når jeg hav­de tabt mig så me­get. Jeg var 21 år på det tids­punkt og hav­de en krop, der lig­ne­de en 80- årigs. «

I dag er det kun ar­re­ne på hen­des krop, der an­ty­der, at Fie Fri­edri­chen for ba­re to år si­den ve­je­de 140,7 ki­lo, selv om hun i dag ve­jer 70 ki­lo, der er hen­des ide­al­vægt. Og ik­ke mindst pas­ser tøj i stør­rel­se 34- 36.

LØR­DAG 23. MAJ 2015

Det im­po­ne­ren­de re­sul­tat har an­spo­ret den nu 22- åri­ge kvin­de til at kom­me i gang med en ny ud­dan­nel­se.

» I for­bin­del­se med he­le den her pro­ces, er jeg ble­vet in­ter­es­se­ret i at hjæl­pe folk, som står med de sam­me pro­b­le- mer, som jeg gjor­de den­gang. Så jeg er i gang med at læ­se til er­næ­rings­rå­d­gi­ver. Og så er det min plan, at jeg vil væ­re en co­ach for an­dre, « for­tæl­ler Fie Fiedri­ch­sen om si­ne frem­tids­pla­ner.

Hun er i øv­rigt er sing­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.