Kort, kækt og kongeligt

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

FOR­NY­EL­SE

Prin­ses­ser har langt, fyl­digt hår, som kan sæt­tes op i kunst­fær­di­ge fri­su­rer og pry­des med dy­re­ba­re di­a­de­mer.

Så­dan er vi i hvert fald vant til at se bå­de kron­prin­ses­se Mary og prin­ses­se Ma­rie.

Men en gang imel­lem kan selv en prin­ses­se få lyst til at prø­ve no­get nyt og som­mer­ligt .

et var da og­så en helt ny prin­ses­se Ma­rie, der duk­ke­de op, da hun som pro­tek­tor for Fol­kekir­kens Nød­hjælp for­le­den skul­le ba­ge til for­del for ver­dens fat­tig­ste sam­men med en flok 4. klas­ser fra Za­h­les Sko­le i Kø­ben­havn.

Prin­ses­sen har nem­lig la­det lok­ker­ne fal­de og få­et en kort og frisk pa­ge.

Men det er ik­ke før­ste gang, en dansk prin­ses­se har en kort fri­su­re. Da gre­vin­de Ale­xan­dra var prin­ses­se, hav­de hun i fle­re om­gan­ge et lidt kor­te­re look, og da kron­prin­ses­se Mary ven­te­de Isa­bel­la, hav­de hun en kort page­fri­su­re.

Som pro­tek­tor for Fol­kekir­kens Nød­hjælp skul­le prin­ses­se Ma­rie i går ba­ge til for­del for ver­dens fat­tig­ste sam­men med ele­ver fra 4Y på Za­h­les Sko­le. Sam­ti­dig frem­vi­ste hun sin fri­ske, nye fri­su­re.

Fo­tos: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.