Kul­tur Ny svensk top

BT - - KULTUR - St­eff en Dam BT’s grand­prix- eks­pert sda@ spor­ten. dk

ME­LO­DI GRAND PRIX Sve­ri­ge Med det­te lidt Avi­cii- in­spi­re­re­de num­mer ram­mer Sve­ri­ge li­ge ned i tidsån­den. Et spek­taku­lært sce­nes­how med teg­ne­de tændstik­mænd, pro­fes­sio­nelt frem­ført af Måns Zel­mer­löw, og pu­bli­kum i sa­len var da og­så svært be­gej­stret for num­me­ret. Om­kvæ­det kan man hu­ske med det sam­me – det lig­ner en ny top­pla­ce­ring for Sve­ri­ge. Est­land Gan­ske en­kelt ren ny­del­se fra start til slut. Saxo- tu­nen i be­gyn­del­sen af san­gen fun­ge­rer he­le vej­en, og Stig og Eli­nas stem­mer pas­ser per­fekt sam­men. Det er ba­re en sang, jeg kan hø­re igen og igen, og ene­ste kri­tik­punkt er så­dan set, at der ger­ne måt­te væ­re lidt me­re ener­gi imel­lem Stig og Eli­na på sce­nen – men hvor hjer­tet dog hå­ber på estisk sejr. Rusland Po­li­na Ga­ga­ri­na bæ­rer det­te num­mer, og det gør hun al­de­les frem­ra­gen­de. Med tan­ke på Pu­tins ho­mo­fo­bi­ske lov­giv­ning vir­ker det ek­stremt pa­te­tisk, at Rusland syn­ger om, at vi al­le skal be­hand­les li­ge, uan­set hvem vi er, men sel­ve num­me­ret er nu en iø­re­fal­den­de bal­la­de, som gan­ske fortjent er blandt fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de. Slove­ni­en Ma­raaya og de sto­re hø­rebøff er ind­le­der showet i aft en, og det er værd at glæ­de sig til. Hun har en an­der­le­des, men fed stem­me, og sel­ve num­me­ret fun­ge­rer he­le vej­en. Det er mo­der­ne, li­ge­frem pop, som man kan syn­ge med på med det sam­me, og af en el­ler an­den grund fun­ge­rer det me­get godt med de der hø­rebøf­fer...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.