Kølig­hed gi­ver vi­ne­ne ka­rak­ter

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Noir, Bar­rel Se­lection, Val­le de Uco, Men­doza, Ar­gen­ti­na.

PI­NOT NOIR

Tim Vol­ler­s­lev Pi­not noir- dru­en, som for få år­ti­er si­den stort set kun var kendt fra det fran­ske vin­di­strikt Bour­gog­ne, dyr­kes i dag i næ­sten al­le ver­dens vin­lan­de.

Dog kom­mer de fl este go­de pi­not noir- vi­ne sta­dig fra vin­mar­ker i køli­ge om­rå­der. Det er kølig­he­den med den der­af føl­gen­de læn­ge­re mod­nings­tid for dru­er­ne, der gi­ver ka­rak­ter­ful­de vi­ne.

Ugens me­dal­je­vin­de­re, Ta- kutai og Schei­bl­ho­fer, kom­mer fra hen­holds­vis New Ze­aland og Østrig og er fl ot­te re­præ­sen­tan­ter fra net­op kold­kli­ma- zo­ner.

Ge­ne­relt kan man si­ge, at pi­not noir- vi­ne fra køli­ge om­rå­der oft e sma­ger i ret­ning af hin­d­bær og lig­nen­de rø­de bær, mens vi­ne fra var­me­re om­rå­der – det vil oft e si­ge over­søi­ske lan­de - sma­ger me­re af mør­ke bær som f. eks. sor­te kir­se­bær.

Dis­se vi­ne er me­re rustik­ke i sti­len og er vel­eg­ne­de til ek­sem­pel­vis som­me­rens gril­le­de kyl­lin­gelår med bar­becu­e­ma­ri­na­de.

2013 Sa­len­te­in Pi­not Kom­men­tar: Me­di­um fyl­dig rød­vin med læk­ker, saf­tig smag af mod­ne sor­te kir­se­bær, lidt blom­mer, kryd­derur­ter, toast og va­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 17 gr. til pizza, pas­ta med to­matsau­ce og me­di­um let­te ret­ter. Pris: Kr. 89. Til­bud 23.05.29.05. kr. 60. For­hand­ler:

Vel­eg­net til:

Føtex/ Dansk Su­per­mar­ked tlf. 8930 3030. www. føtex. dk

Saf­tig, me­di­um let rød­vin, læk­ker, kølig og flot, har­monisk smag af mør­ke kir­se­bær, jord­bær, kryd­de­ri­er, kryd­derur­ter og lidt va­nil­je­toast. Su­per til­bud.

Ser­ve­res v. 17 gr. til me­di­um let­te ret­ter af stegt fisk, fjer­kræ el­ler sa­lat.

Kr. 124. Til­bud uge 21+ 22 kr. 70.

Man­ge af de bed­ste pi­not noir- vi­ne kom­mer fra køli­ge kli­ma­zo­ner. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.