SFe­ren der blev S- mi­ni­ster Hun smæk­ke­de dø­ren bag sig til SFs grup­pe­lo­ka­le på Chri­sti­ans­borg i 2001, for­di ven­stre­fl øj­en med hen­des eg­ne ord var ble­vet for ’ enø­jet’ i sit syn på ulig­hed. I dag er hun so­ci­al­de­mo­kra­tisk mi­ni­ster for bør­ne­nes ud­vik­ling

BT - - NAVNE - Anders Bæks­gaard an­bk@ ber­ling­s­ke. dk Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Christine An­tor­i­ni fyl­der 50 år i dag. Fo­to: Si­mon Skip­per

50 ÅR I DAG

’ Ud­dan­nel­se­s­ulig­hed’ har væ­ret et nøg­le­ord for Christine An­tor­i­ni, si­den hun i 2005 blev valgt til Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Fra sin ny­fund­ne plads på Chri­sti­ans­borg brug­te læ­rer- dat­te­ren de fl este af si­ne kræft er på arm­læg­ning med Ven­stres da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der om fol­ke­sko­lens in­dret­ning. Han hu­sker ty­de­ligt de man­ge sværds­lag, men un­der­stre­ger i dag, at man al­tid kun­ne nå til enig­hed.

Fortræff eligt sam­ar­bej­de

» Christine og jeg var jo i høj grad fæl­les om un­der­vis­nings­po­li­tik­ken i åre­ne 20052010. Vi hav­de et fortræff eligt sam­ar­bej­de, hvor vi nå­e­de til enig­hed om samt­li­ge lov-

» Hun ska­ber god stem­ning og er i stand til at lyt­te. Der­for er hun og­så god til at få bragt for­li­ge­ne i hus, « for­kla­rer Ber­tel Haar­der.

» Hun er en me­get dyg­tig for­hand­ler og me­get taktisk. Hun ved, hvad hun vil ha­ve, og hvor hun vil hen. Der­for skal man al­tid væ­re vel­for­be­redt, når man skal til mø­de med hen­de, el­lers går det galt. Omvendt er hun og­så me­get ind­dra­gen­de og lyt­ten­de, « for­kla­rer SFs un­der­vis­nings­ord­fø­rer og tid­li­ge­re re­ge­rings­kol­le­ga An­net­te Vil­helm­sen.

Mor­gen­mads­klub­ben

Som for­hen­væ­ren­de SFer var Christine An­tor­i­ni i man­ge år ik­ke en del af en af de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ’ kaff eklub­ber’. Det blev se­ne­re for­vand­let til en plads i ’ mor­gen­mads­klub­ben’, som uof­fi ci­elt er le­det af Hen­rik Sass Lar­sen, men som og­så in­de­hol­der nav­ne som fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don, sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup og grup­pe­for­mand Leif La­hn. Sidst­nævn­te, der des­u­den skal væ­re toast­ma­ster til fejrin­gen af An­tor­i­ni, er sik­ker på, at ho­ved­per­so­nen kan nå langt i par­ti­et.

» Jeg tror, at hun be­fi nder sig godt hos os i mor­gen­mads­klub­ben. Hun er me­get stærk rent fag­ligt, og hun har me­get få fj en­der i par­ti­et. Hun ta­ler al­tid pænt til folk, og jeg ved, at man respek­te­rer hen­de for net­op det. Jeg tror, at det vil væ­re med til at brin­ge hen­de langt i par­ti­et, « for­kla­rer grup­pe­for­mand Leif La­hn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.