Opels nye kap­ta­jn

Ny Astra er let­te­re og me­re nøj­som, min­dre men al­li­ge­vel me­re rum­me­lig

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

OPEL ASTRA

Opel genop­li­ver ik­ke den gam­le Kap­ta­jn ( Ka­pitän) - så­dan skal over­skrif­ten ik­ke for­stås. Der­i­mod hen­ty­des til kap­ta­j­nen på Opel- broen, mær­kets helt cen­tra­le mo­del, Astra, der er på vej i en ny ud­ga­ve. Den skal, sam­men med un­derof­fi­ce­rer­ne Cor­sa og Karl, nem­lig ud­stik­ke kur­sen og brin­ge sor­te tal til­ba­ge til Opels bund­linje.

I mod­sæt­ning til lil­le­bror Cor­sa, der dy­best set er en kraf­tigt op­da­te­ret ver­sion af for­gæn­ge­ren, be­gynd­te ar­bej­det med den nye Astra fra bun­den. Nu har en hånd­fuld ud­valg­te

SE­NE­STE NYT mo­torjour­na­li­ster haft mu­lig­hed for at kig­ge nær­me­re på den næ­sten fær­di­ge Astra, og ty­ske me­di­er kan f. eks. be­ret­te om, at den nye Astra er fem cen­ti­me­ter kor­te­re ( 437 cm), at der er kap­pet tre cm af mel­lem aks­ler­ne ( 266 cm), men al­li­ge­vel er plad­sen i ka­bi­nen for­bed­ret. En 190 cen­ti­me­ter test­per­son kan i hvert fald sid­de i den 5- dørs Astras bag­sæ­de uden at stø­de på lof­tet.

Rap­por­ter­ne be­ret­ter ik­ke mindst om, at Opel for al­vor sy­nes at ha­ve ta­get fat på at høv­le det over­flø­di­ge fedt bort.

For­stå­et på den må­de, at Opels ge­ne­rel­le pro­blem med en al for høj vægt sam­men­lig­net med de fle­ste kon­kur­ren­ter eli­mi­ne­res med frem­kom­sten af den nye og slan­ke­re Astra. Den ve­jer nem­lig mini­mum 120 fær­re ki­lo end den nu­væ­ren­de, vis­se mo­delva­ri­an­ter har end­da tabt 200 ki­lo i for­vand­lings­pro­ces­sen.

Nyt sik­ker­heds­ud­styr

De ef­ter­hån­den no­get gam­le og til uen­de­lig­hed op­da­te­re­de mo­to­rer bli­ver af­løst af Opels ny­e­ste. Det be­ty­der bl. a., at den helt nye, nær­mest vi­bra­tions­fri 3- cy­lin­dre­de tur­bo­ben­zi­ner er­stat­ter den nu­væ­ren­de 1,6 li­ters su­ge­mo­tor, og en helt ny 1,4 li­ters 4- cy­lin­dret tur­bo­ben­zi­ner med 145 hk bli­ver en af spy­d­spid­ser­ne.

I 2014 for­ny­e­de Opel si­ne di­e­sel­mo­to­rer gan­ske ef­fek­tivt, og en op­da­te­ring her skul­le væ­re ri­ge­ligt til at gø­re dem blandt de før­en­de i klas­sen.

Den nye Astra vil des­u­den bli­ve ud­sty­ret med au­to­ma­tisk nødopkald, der i til­fæl­de af ulyk­ke slår alarm. Her er Opel på for­kant, da sy­ste­met skal væ­re stan­dard i al­le nye bi­ler, der in­dre­gi­stre­res i EU ef­ter 31. marts 2018.

Opels nye kap­ta­jn har ver­denspre­mi­e­re på hjem­me­ba­ne ved årets sto­re in­ter­na­tio­na­le bil­ud­stil­ling i Frank­furt midt i sep­tem­ber. Om­kring ju­le­tid er den klar til salg hos de dan­ske for­hand­le­re.

Opel- ejer Ge­ne­ral Mo­tors mål er na­tur­lig­vis, at Astra skal til­ba­ge­ero­bre en plads på po­di­et blandt Eu­ro­pas mest solg­te kom­pak­t­mo­del­ler - i 2014 var Astra med 153.933 solg­te og en til­ba­ge­gang på ni pro­cent fra 2013 gle­det ned på fjer­de­plad­sen. Den su­verænt mest po­pu­læ­re kom­pak­t­mo­del i Eu­ro­pa var i 2014 VW Golf ( 440.838 solg­te) fulgt af Ford Fo­cus ( 192.214) og Sko­da Octavia ( 170.176).

End­nu har man kun set den nye Astra pak­ket ind i kamu­f­le­ren­de fo­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.