Fuld gas mod can­cer

Køb en tur i en vild sport­s­vogn på ra­cer­ba­ne. Pen­ge­ne går til kræft ram­te børn

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

SPORT­S­VOG­NE

Et par fl yven­de om­gan­ge på en ra­cer­ba­ne i en Fer­ra­ri, en Lam­borg­hini, en Pors­che - el­ler må­ske i ver­dens dy­re­ste sport­s­vogn, Bu­gat­ti Veyron.

Dét er op­le­vel­sen i Sport­scar Event, der in­vi­te­rer til fart­fest i al­tid me­get ny­pud­se­de sport­s­vog­ne. Sport­s­vog- ne­ne er ejet af pri­va­te, og det ko­ster fra 300 kro­ner og op mod 1.500 kro­ner for en tur i pas­sa­ger­sæ­det.

I 2014, der var et re­kordår, do­ne­re­de Sport­scar Event 1,7 mio. kro­ner til Bør­ne­can­cer­fon­den plus et min­dre be­løb til to an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner - i alt knap to mio. kr. - der og­så hjæl­per børn. Si­den før­ste run­de » sport­s­vog­ne mod can­cer « i 2002 er det ble­vet til en sam­let do­na­tion på 12 mio. kro­ner.

Sport­scar Event 2015 kø­res på FDM Sjæl­lands­rin­gen søn­dag 31. maj og på FDM Jyl­lands­rin­gen lør­dag 6. ju­ni.

Spe­ci­al- tu­re på auk­tion

2015 er de nye sport­s­vog­nes år: For ek­sem­pel Pors­che 911 GT3, kul­fi - ber­bi­len Al­fa Ro­meo 4C og Au­di R8 i åben ud­ga­ve. Der­næst er 2015 de vel­kend­te bi­lers år, for ek­sem­pel Lam­borg­hini Aven­ta­dor, Ford GT, et kob­bel af Fer­ra­ri­er og den gu­le Ul­ti­ma, der dy­best set er byg­get op som en Pors­che Le Mans- ra­cer fra 1980er­ne.

På top­pen af alt det­te kom­mer så et sær­ligt team af bi­ler, hvor or­det » ek­stra­or­di­nær « dår­ligt nok ræk­ker: Fer­ra­ri F40, Fer­ra­ri F50, Pa­ga­ni Zon­da og Bu­gat­ti Veyron.

Tu­re i dis­se fi re kan ik­ke kø­bes på ba­nen, man skal sik­re sig en af de i alt 16 tu­re, fi re tu­re pr. bil, ved at del­ta­ge i auk­tion på lauritz. com, en auk­tion, der kø­rer ind­til 26. maj. De fi re ek­stra­or­di­næ­re bi­ler kø­rer ude- luk­ken­de på FDM Jyl­lands­rin­gen 6. ju­ni.

For­ud for de to ar­ran­ge­men­ter kø­res to kom­plet­te Sport­scar Events for­be­holdt helt sær­li­ge gæ­ster. Kræft ram­te børn fra Rigs­ho­spi­ta­let og Skej­by Sy­ge­hus in­vi­te­res til de så­kald­te » bør­neda­ge « i ugen op til Sport­scar Event, hvor først og frem­mest bør­ne­ne, men og­så de­res sø­sken­de og for­æl­dre får mu­lig­hed for et tur i pas­sa­ger­sæ­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.