Vind en tur på Sjæl­lands­rin­gen

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

KON­KUR­REN­CE

Søn­dag 31. maj har du mu­lig­hed for en hur­tig - el­ler en me­get hur­tig, vælg selv - tur i pas­sa­ger­sæ­det af en Chevro­let Ca­ma­ro el­ler en Toy­o­ta GT86 TRD på Sjæl­lands­rin­gen.

eCar, im­por­tør af ame­ri­kan­ske mu­skel­bi­ler, stil­ler Ca­ma­ro­en til rå­dig­hed for Sport­scar Event, og den dan­ske Toy­o­taim­por­tør stil­ler GT86e­ren til rå­dig­hed. Chauf­før i beg­ge er den­ne ar­ti­kels for­fat­ter.

Den bag­hjul­struk­ne Ca­ma­ro er ud­sty­ret med en 6,2 li­ters V8- mo­tor, og den yder 450 vel­ly­den­de he­ste­kræf­ter. Toy­o­ta GT86 TRD har » kun « 200 he­ste­kræf­ter, men den kom­pro­mis­lø­se ja­pa­ner er li­ge så hur­tig gen­nem svin­ge­ne som po­ten­te BMWer.

Du kan væ­re en af fem, som vin­der en tur i pas­sa­ger­sæ­det i en af de to bi­ler. El­ler du kan be­ta­le for at få en tur. For at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen og må­ske bli­ve en af vin­der­ne, skal du sva­re på føl­gen­de spørgs­mål: Hvad er nav­net på Toy­o­ta GT86s tvil­ling? Du del­ta­ger i kon­kur­ren­cen ved at mai­le sva­ret til mor­ten@ bi­len. dk. I mai­len skal du des­u­den op­ly­se

Du skal del­ta­ge i kon­kur­ren­cen, hvis du ik­ke kan mø­de op på Sjæl­lands­rin­gen søn­dag 31. maj. Kon­kur­ren­cen slut­ter

Vin­der­ne får di­rek­te be­sked. Vin­der­be­vi­set er per­son­ligt og mai­les di­rek­te til de fem ud­truk­ne vin­de­re, som skal prin­te det ud og frem­vi­se det ved an­komst til Sjæl­lands­rin­gen.

Mød op kl. 9- 16, tag plads, spænd sik­ker­heds­se­len og vær klar til en op­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge.

El­ler du kan vin­de en kø­re­tur i den­ne ben­hår­de, ja­pan­ske sport­s­vogn, Toy­o­ta GT86 TRD. TRD står for Toy­o­ta Ra­ce Department.

Du kan vin­de en kø­re­tur i den­ne ame­ri­kan­ske mu­skel­bil, Chevro­let Ca­ma­ro, med 6,2 li­ters V8- mo­tor og 450 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.