Ra­cer­s­milets by

År­hus svin­ger det ter­ne­de flag over nye og gam­le ra­cer­bi­ler

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen huc@ bt. dk

» Aar­hus - smilets by, « lød et be­rømt re­k­la­meslo­gan for Dan­marks næst­stør­ste by, og sjæl­dent har slo­ga­net pas­set bed­re end i den­ne we­e­kend, hvor ar­ran­gø­rer­ne af Clas­sic Ra­ce Aar­hus - CRAA - vi­ser he­le na­tio­nen, hvor su­verænt et byløb kan sæt­tes sam­men.

Lø­jer­ne star­te­de al­le­re­de i går med træ­ning, og fra i dag er det al­vor, når for­skel­li­ge klas­ser sen­des af­sted på den flot­te by­ba­ne langs bug­ten og om­kring Min­de­par­ken. Den rø­de tråd er al­si­dig­hed. I den ene en­de dan­ske top­nav­ne som Cas­per El­gaard, Jan Magnus­sen, Ron­nie Bre­mer med fle­re i mo­der­ne top­po­ten­te ra­cer­bi­ler fra DTC- klas­sen. De mu­skel­s­vul­men­de bi­ler med V8­mo­to­rer er gan­ske vist klædt i klas­s­si­ske ame­ri­kan­ske kar­ros­se­ri­er, men un­der fi­ber­skal­len ar­bej­der ren ra­cer­tek­no­lo­gi med rør­git­ter­chas­sis og ju­ster­bar un­der­vogn. Bul­der­bas­ser­ne kø­rer af­sin­digt stærkt og tæt. To­pun­der­hold­ning, som den­ne ski­bent glæ­der sig næ­sten li­ge så me­get til som den ef­fek­t­mæs­sigt stik mod­sat­te nyhed » Kampf der Zwer­ge « .

Den­ne gæ­ste­klas­se er en af de se­ne­ste års mest suc­ces­ri­ge hi­sto­ri­ske mo­tor­sport­s­klas­ser i Tys­kland. Det sto­re felt er me­get in­ter­na­tio­nalt med kørere fra bl. a. Tys­kland, Dan­mark, Hol­land, Bel­gi­en og Eng­land. De små hi­sto­ri­ske bi­ler le­ve­rer høj un­der­hold­nings­vær­di, og fel­tet tæl­ler sjæld­ne ra­cer­pus­lin­ge som Au­to­bi­an­chi, Steyr Puch, Lan­cia Ful­via, Simca Ral­ly2, Sun­beam Imp og selv­føl­ge­lig en mas­se Mi­ni Coo­per, Fi­at Abarth og NSU TT. Sidst­nævn­te er der he­le 10 styks af i Aar­hus..

Ra­ce er dyrt, men ik­ke li­ge dyrt i al­le klas­ser. Fra ori­gi­na­le For­mel 1- bi­ler og Le Mans- ra­ce­re, der beg­ge har de­res eg­ne klas­ser un­der CRAA, til de stan­dard­ba­se­re­de yo­ung­ti­me­re, der blot skal ha­ve væ­ret i hand­len si­den 1992 for at kun­ne del­ta­ge, er der et styk­ke vej rent bud­get­m­mæs­sigt.

I yo­ung­ti­mer­klas­sen fin­der vi i øv­rigt Thor­kild Thyr­ring fra Eng­land. Det er og­så en slags nyhed, for det er et pænt styk­ke tid si­den, man sidst har set den far­ve­ri­ge og hur­tigt­ta­len­de kø­rer på dansk ra­ce­ras­falt. Li­ge bort­set hans til­ba­ge­ven­den­de In­ter­na­tio­na­le Ra­cing Festi­va­ler, hvorun­der Thyr­ring og Co. har ind­kørt et mil­li­onbe­løb til god­gø­ren­de for­mål med be­ta­len­de pu­bli­kum­mer i pas­sa­ger­sæ­det.

Ny og gam­mel

I den­ne we­e­kend hand­ler det om rig­tigt ra­ce, og det skal bli­ve spæn­den­de at se, om den er­far­ne kø­rer kan få til­stræk­ke­lig fart ud af sin lån­te Sko­da Octavia Tur­bo. Næp­pe en af fel­tets stær­ke­ste bi­ler. Yo­ung­ti­mer­klas­sen do­mi­ne­res som re­gel af BMW M- mo­del­ler.

Bi­ler­ne er ind­delt i tre di­vi­sio­ner ef­ter de­res vægt- ef­fekt- for­hold. Det er og­så før­ste gang, at yo­ung­ti­mer­ne er med i CRAA.

End­nu en nyhed er op­vis­nings­lø­bet med cen­ter­motor­bi­ler fra al­le pe­ri­o­der. De før­ste cen­ter­motor­bi­ler til lan­de­vejs­brug duk­ke­de op midt i 1960er­ne, og i Aar­hus ses tid­li­ge ek­sem­pla­rer fra bl. a. Pors­che og De To­ma­so. I den mod­sat­te en­de su­per­bi­ler som Ko­e­nigsegg og McLa­ren.

Den slags fi­re­hju­let ku­bik ko­ster kas­sen, og vi må da og­så er­ken­de, at man­ge af fol­ke­ne i stort set al­le klas­ser­ne har or­den i øko­no­mi­en. Men næp­pe ret man­ge i sam­me grad som Le­go- mag­na­ten Kjeld Kirk Chri­sti­an­sen, der star­ter i Pors­che mod bl. a. H. K. H. Prins Joachim i Lo­tus Cor­ti­na.

I en ny­e­re klas­se kan man op­le­ve leg­en­den Erik Høy­er, der har vun­det 18 dan­ske mester­ska­ber plus et par eu­ro­pa­mester­ska­ber. Erik Høy­er kø­rer sta­dig stærkt, selv om han er pænt op­pe i 70er­ne. Pit­ten er åben for al­le, og for ken­dis- en­tu­si­a­ster­ne er der man­ge an­dre at gå ef­ter.

Ef­ter den­ne ski­bent me­ning teg­ner CRAA 2015 til at bli­ve et af de flot­te­ste oldti­mer­løb no­gen sin­de i Dan­mark. Med alt godt fra ra­cer­ha­vet.

Vi hå­ber på ædel kamp og fair play. Uden de man­ge smadre­de bi­ler, man of­te op­le­ver un­der byløb med få cen­ti­me­ter fra ba­ne­le­ge­me til sik­ker­heds­hegn og halm­bal­ler.

Thor­kild Thyr­ring gen­ser dansk ra­ce­ras­falt. Her fo­to­gra­fe­ret sam­men med Jan Magnus­sen, der og­så gi­ver gas i Aar­hus. Thyr­ring i Sko­da Tur­bo yo­ung­ti­mer. Magnus­sen i DTC- Ca­ma­ro.

En af ver­dens flot­te­ste ( og dy­re­ste) cen­ter­motor­bi­ler er Ko­e­nigsegg, der kan ses i ak­tion om­kring Min­de­par­ken i dag og i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.