Pri­sen for fir

SUV- bi­ler ero­brer al­ver­dens bil­mar­ke­der, men pri­sen er høj

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen uf­fe@ bi­len. dk

TO­TALØ­KO­NO­MI

I gam­le da­ge blev de ba­re kaldt fi­re­hjul­stræk­ke­re. De var nyt­te­kø­re­tø­jer pri­mært til brug uden for al­far­vej el­ler med mi­li­tæ­re for­mål for øje. De før­ste an­non­cer for Land Rover- mo­del­len del­vis frem­stil­let af over­skuds- alu­mi­ni­um fra An­den Ver­denskrigs flypro­duk­tion fo­re­stil­le­de bi­len spændt for­an en plov. Kom­fort var et helt fra­væ­ren­de te­ma i den­ne sam­men­hæng.

Det æn­dre­de sig dra­ma­tisk, da Rover Com­pa­ny i Eng­land send­te luksus­fi­re­hjul­stræk­ke­ren Ran­ge Rover på mar­ke­det i 1970 ef­ter et me­get langt til­løb. Al­le­re­de i 1958 ar­bej­de­de Rover med ide­en om en kom­fortud­ga­ve med fi­re­hjul­s­træk un­der pro­jek­t­nav­net » Ro­ad Rover « .

Ran­ge Rover blev ind­be­gre­bet af en god­se­jer­bil. men og­så by­fol­ket greb den grå­digt. I London, hvor ga­der­ne i by­mid­ten eg­ner sig bedst til ka­bi­nescoo­te­re o. l., svær­me­de Ran­ge Rover­ne rundt og send­te tre­fi­re gan­ge så me­get kul­dioxid ud i byluf­ten som en Morris Ma­scot. Og i eks­ku­si­ve kvar­te­rer som Chel­sea var der ef­ter­hån­den så man­ge sto­re fi­re­hjul­stræk­ke­re par­ke­ret for­an de her­ska­be­li­ge bo­li­ger, at bil­ty­pen fik til­nav­net » Chel­sea- Tra­ctors « . Ryg­ter­ne vil vi­de, at de man­ge sto­re fi­re­hjul­stræk­ke­re i Lon­dons in­dre var en væ­sent­lig år­sag til, at by­sty­ret ind­før­te be­ta­lings­rin­gen.

De nye kom­fortab­le fi­re­hjul­stræk­ke­re som Ran­ge Rover fik be­teg­nel­sen Sport Uti­li­ty Ve­hi­c­le ( SUV). Dvs. en bil til sport­s­li­ge for­mål så som at ta­ge på ski­fe­rie, kø­re i sko­ven for at lø­be el­ler lig­nen­de.

Her­hjem­me fik den sit fol­ke­li­ge gen­nem­brud med Mitsu­bi­hi Pa­jero, der først og frem­mest glim­re­de med en for bil­ty­pen me­get lav pris. Jeg hu­sker den ty­de­ligt, for et fa­mi­lie­med­lem skif­te­de sin fi­ne Vol­vo ud med en Pa­jero og var stærkt be­gej­stret. Hvil­ket jeg ik­ke var. Jeg kun­ne bed­re li­de al­min­de­li­ge bi­ler uden stor fri­høj­de, to tun­ge dif­fe­ren­ti­a­ler og fi­re­hjul­s­træk.

Vækst

Min sø­ster er og var dog ik­ke ale­ne om at væ­re be­gej­stret. SUV- bi­ler er i dag den hur­tigst vok­sen­de bil­ty­pe i ver­den, og der­for ka­ste­de stort set al­le be­ty­den­de pro­du­cen­ter sig over SUV- mar­ke­det. Først pre­mi­um­mær­ker­ne ef­ter Ran­ge Rovers op­skrift. Lam­borg­hini lan­ce­re­de den af­sin­digt dy­re LM002 i 1986. Se­ne­re for­søg­te Pors­che med Cayen­ne den umu­li­ge spa­gat mel­lem sport­s­vogn og høj fi­re­hjul­stræk­ker. Det blev den mest solg­te Pors­che i Dan­mark, for­di man kun­ne få den på gu­le pla­der og så­le­des bli­ve Pors­che- ejer uden at væ­re mil­li­o­nær.

Fra Mer­ce­des, BMW og de øv­ri­ge pre­mi­um­mær­ker fly­der SUV­mo­del­ler ud i en jævn strøm. Se­ne­st har Mer­ce­des præ­sen­tet GLC/ GLS på ba­sis af C- klas­sen, og selv Rolls Roy­ce har vars­let en SUV med pre­mi­e­re 2016. Ran­ge Rover vri­der sig selv­føl­ge­lig, for­di al­le har ta­get kon­kur­ren­cen op, og for­sø­ger sig der­for med nye kom­bi­na­tio­ner så som den åb­ne ud­ga­ve af Evoque, der blev vist som stu­die i Genève 2012, og som snart ven­tes på mar­ke­det.

I den an­den en­de stør­rel­ses­mæs­sigt bre­der SUV- er­ne sig og­så. BMW Ur­ban Cross og Au­di Q1 er ba­re to ek­semp­ler på SUV- ud­ga­ver af min­dre di­men­sio­ner end tid­li­ge­re fra de to pre­sti­ge­mær­ker. Man ta­ler og­så om så­kald­te fi­re­me­ter- SUVer. Det er bi­ler som Fi­at 500X, Ci­tro­en C4 Ca­ctus, Re­nault Cap­tur og Peu­geot 2008. Man­ge an­dre kun­ne næv­nes.

Men SUV- me­dalj­en har en bag­si­de. De ko­ster me­re end al­min­de­li­ge bi­ler af sam­me stør­rel­se. Og de bru­ger væ­sent­ligt me­re brænd­stof, for­di de er tun­ge­re, hø­je­re og min­dre ae­ro­dy­na­mi­ske. En BMW X5 xDri­ve 35i har f. eks. en luft­mod­stands- vær­di på 0,88 ( fron­ta­re­al gan­ge luft­mod­stand­s­ko­ef­fi­ci­ent). En BMW 535i Touring nø­jes med 0,71. På vægtsi­den er fi­re­hjul­stræk­ke­ren 164 kg tun­ge­re.

Det gi­ver næp­pe den vel­si­tu­e­re­de BMW- kø­rer søvn­lø­se næt­ter. Men i den an­den en­de af spek­t­ret blandt de min­dre kost­ba­re SUV- bi­ler er der na­tur­lig­vis stør­re fo­kus på bi­ler­nes to­talø­ko­no­mi.

For­hjul­s­træk

Man kan selv­føl­ge­lig hug­ge en hæl og klip­pe en tå ved at væl­ge en SUV­ty­pe uden fi­re­hjul­s­træk. Der­ved spa­res bå­de brænd­stof og af­skriv­ning, vi­ser en ana­ly­se, som BT har la­vet i sam­ar­bej­de med Bil­pri­ser. dk.

Vi har ana­ly­se­ret en ræk­ke bil­mo­del­ler, der bå­de fås i el­lers sam­men­lig­ne­ligt ud­styr­ni­veau med to­hjul­s­træk og fi­re­hjul­s­træk. Fæl­les for al­le 20 bi­ler er, at der er en be­ty­de­lig to­talø­ko­no­misk for­del ved at fra­væl­ge fi­re­hjul­stræk­ket. Og lad os væ­re ær­li­ge: Hvor­når er det li­ge, at vi i fla­de Dan­mark med det ko­los­sa­le salt­for­brug om vin­te­r­en har brug for den­ne fe­a­tu­re? Må­ske un­der den år­li­ge ski­tur. Men med en år­lig mer­ud­gift på 16.596 kr. for f. eks. en Kia Spor­ta­ge 2,0 CRDI med fi­re­hjul­s­træk i for­hold til sam­me mo­del med for­hjul­s­træk, er der så ri­ge­ligt råd til at le­je en fi­re­hjul­stræk­ker et par

LØR­DAG 23. MAJ 2015 gan­ge om året til ski­tu­re­ne. Så slip­per man end­da for at kø­re ki­lo­me­ter og slid­ta­ge på sin egen bil.

Ret­fær­dig­vis skal det si­ges, at mer­pri­sen for fi­re­hjul­s­træk må­lt ef­ter to­talø­ko­no­mi ik­ke be­hø­ver at væ­re så høj. Den mind­ste for­skel i vor ana­ly­se ses hos den sprit­nye Suzuki Vi­ta­ra di­e­sel, hvor for­skel­len pr. må­ned kun er 492 kr. sva­ren­de til en år­lig mer­pris for fi­re­hjul­s­træk på 5.904 kr.. Men mon ik­ke og­så det­te ræk­ker til at le­je en fi­re­hjul­stræk­ker vel frem­me ved de sne­dæk­ke­de tin­der.

De to sto­re po­ster, der be­la­ster fi­re­hjul­stræk­ker­ne i for­hold til de­res to­hjuls­drev­ne tvil­lin­ger, er brænd­stof og af­skriv­ning. No­get ty­der på, at en brugt fi­re­hjul­stræk­ker ik­ke er i spe­ci­elt høj kurs. Før­nævn­te Kia Spor­ta­ge mi­ster f. eks. næ­sten 40.000 kr. me­re i vær­di over en ejer­pe­ri­o­de på fi­re år, når den har træk på fi­re i ste­det for to hjul. Sam­me bil ko­ster over de fi­re år godt 9.000 kr. me­re i brænd­stof og godt 6.000 kr. me­re i ejer­af­gift. Der­til kom­mer lidt stør­re fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger, og alt i alt be­ty­der det, at fi­re­hjul­stræk­ke­ren over he­le ejer­pe­ri­o­den er godt 66.000 kr. dy­re­re at eje og bru­ge.

Nøg­le­tal­le­ne for de vig­tig­ste bi­ler, der fås her­hjem­me med bå­de fi­reog to­hjul­s­træk, ses i ske­ma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.