Vi­ta­ra er til­ba­ge

Suzukis suc­ces­mo­del Vi­ta­ra er kom­met i en frisk af­tap­ning med en start­pris på un­der 200.000 kro­ner.

BT - - BILER - Gert C. Nielsen gert@ bi­len. dk

SUV- TEST

Den står der og blin­ker fra den nær­mest or­an­ge lak i solskin­net og ser ret til­træk­ken­de ud. Den ser ud, som en fi­re­hjul­stræk­ker skal se ud, selv om den­ne mo­del fak­tisk kun træk­ker på for­hju­le­ne. Det er li­ge me­get, for det er hel­ler ik­ke en helt rig­tig SUV, det er en så­kaldt kom­pakt- SUV, der er no­get min­dre. Fak­tisk er vi kun li­ge over de fi­re me­ter, hvil­ket pla­ce­rer den nye Suzuki Vi­ta­ra i mi­ni­seg­men­tet. Men den ser helt rig­tig ud og har no­get friskt, frej­digt og sport­s­ligt over sig, som umid­del­bart vir­ker til­lok­ken­de. Til­med er testud­ga­ven med hvidt tag, og to­far­ve­de bi­ler har en ek­stra char­me.

Fær­dig med det ud­ven­di­ge tjek og tid at sæt­te sig ind. Sæ­der­ne er lidt kor­te, men man sid­der ud­mær­ket al­li­ge­vel. Der er brugt mas­ser af hård pla­tisk ind­ven­digt, men det er til­stræk­ke­ligt ele­gant de­sig­net, og det spil­ler godt sam­men med det fler­far­ve­de ud­ven­di­ge.

Li­ge in­den vi dre­jer nøg­len, kan det godt be­ta­le sig at ta­ge en tur om på bag­sæ­det, for det er blandt an­det her, at bil­mo­del­len skal kom­me til sin ret. For i mod­sæt­ning til al­min­de­li­ge mi­ni­er, er der me­re plads på bag­sæ­der­ne i en mi­ni- SUV. Og hos Vi­ta­ra­en er det fak­tisk ret vel­lyk­ket. Man sid­der ok og højt i de lidt fla­de bag­sæ­der. Der er fin plads til be­ne­ne, og det er nemt at sæt­te au­to­sto­le ind og ta­ge dem ud igen.

Testud­ga­ven er med en 1,6 li­ters ben­zin­mo­tor. Ik­ke med tur­bo­la­der så den kan godt kal­des en smu­le gam­mel­dags, men de 120 he­ste, den le­ve­rer, er så­mænd fri­ske nok til at træk­ke den for­holds­vis let­te bil. Til hjælp kom­mer en for­holds­vis lav gea­ring, og der er desvær­re kun fem gear i den, så ved 110 km/ t er man på knap 2.800 o/ min, hvil­ket og­så kan hø­res. Men dog i et ok ni­veau.

Un­der­vog­nen fo­re­kom­mer en smu­le hård, og kø­rer man på en me­get ujævn vej, er man ik­ke i tvivl. Sty­re­tø­jet re­a­ge­rer fint og præ­cist, men er dog en lidt ind­di­rek­te op­le­vel­se. Men de to ting pas­ser for så vidt godt sam­men, og ef­ter­hån­den som man æder nog­le ki­lo­me­ter i Vi­ta­ra­en, bli­ver man me­re og me­re glad for den.

Det er en en­kel bil at ha­ve med at gø­re, den er be­ha­ge­ligt høj at sti­ge ind i, og man har et rig­tigt godt over­blik i den. Pres­ser man ka­re­ten hårdt i sving, fin­der man ud af, at den ik­ke har sin spids­kom­pe­ten­ce der, selv om al­le re­ak­tio­ner er for­ud­si­ge­li­ge.

Nej, spids­kom­pe­ten­cen lig­ger i sel­ve kon­cep­tet. Kun­der­ne vil ger­ne ha­ve SUV, og det ved Suzuki alt om. En­gang var Vi­ta­ra en af de mest solg­te bi­ler i det­te land, men den mi­ste­de pu­sten i for­bin­del­se med fi­nanskri­sen, af­giftsom­læg­ningn på bi­ler med gu­le pla­der og en ge­ne­rel uvil­je mod SUV- bi­ler. Men så­dan ser ver­den ik­ke ud me­re. I Eu­ro­pa er SUV- bi­ler det hur­tigst vok­sen­de seg­ment, og det gæl­der og­så i de små klas­ser.

Frisk pust

Stør­rel­ses­mæs­sigt hø­rer den gen­fød­te Suzuki Vi­ta­ra hjem­me som en bil, der er et lil­le num­mer stør­re end Re­nault Cap­tur, men min­dre en Nis­san Qas­hqai. I for­vej­en har Suzuki med sin S- Cross en bil i Qas­hqai­s­tør­rel­se, men den er i mod­sæt­ning til Vi­ta­ra lidt gam­mel­dags i he­le sin ud­form­ning.

Og det er her, at Vi­ta­ra kom­mer ind som det fri­ske pust i klas­sen med sin skar­pe­re de­sign­linje, der nok skal ap­pel­le­re til yn­gre bil­kø­be­re.

Ben­zin­mo­to­ren i test­bi­len er den ene valg­mu­lig­hed. Den an­den er en di­e­sel­mo­tor og­så med 120 he­ste, men til gen­gæld med et mo­ment, der er me­re end dob­belt så stort som ben­zi­ne­rens be­sked­ne 156 Nm. Til gen­gæld ve­jer ben­zi­nud­ga­ven et par hund­re­de ki­lo min­dre, og det sik­rer lidt me­re agil kør­sel, og med en ben­zi­nø­ko­no­mi på næ­sten 19 km/ l er den be­stemt kon­kur­ren­ce­dyg­tig, for­di ben­zi­nud­ga­ven er en del bil­li­ge­re end selv­tæn­de­ren.

Se­ne­re kan vi dog ven­te, at Suzuki kom­mer med en helt ny mo­tor med tur­bo­la­der, der me­re sva­rer til ti­den.

Men alt i alt kan man kon­klu­de­re, at Suzuki har be­gå­et en fin lil­le mi­ni- SUV med et godt design, fi­ne kø­re­e­gen­ska­ber og god brugs­vær­di. Og­så selv­om ba­ga­ge­rum­met kun er på 375 li­ter.

Suzuki Vi­ta­ra fås og­så med træk på al­le fi­re hjul, det hed­der Al­lGrip, og det ko­ster en mer­pris på 30.000 kro­ner plus en lidt for­rin­get brænd­sto­fø­ko­no­mi. Til gen­gæld får man og­så adap­tiv fart­pi­lot, hill- de­cent og ra­dar, der hjæl­per med ned­brems­nin­ger. Den te­ste­de ud­ga­ve ko­ster fra 224.990 kr., men start­pri­sen er 30.000 kr. min­dre. Det be­ty­der min­dre ud­styr, f. eks. mang­ler mul­tiskær­men og der er in­gen var­me i sæ­der og spej­le, el­r­u­der bag og me­get an­det. Men startud­ga­ven har dog aircon­di­tion, el­r­u­der for­an og kan næp­pe be­teg­nes som skra­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.