24 volt spa­rer ben­zin

Ny tek­no­lo­gi spa­rer brænd­stof

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen huc@ bt. dk

FOR­BRUG

Bil­pro­du­cen­ter­ne og de­res un­der­le­ve­ran­dø­rer er he­le ti­den på jagt eft er nye tek­no­lo­gi­er, der kan gi­ve be­spa­rel­ser i for­bru­get for bi­ler med for­bræn­dings­mo­tor.

Se­ne­ste skud i spa­rebøs­sen er pro­duk­tions­klar 24 volt- tek­no­lo­gi, der i et hug kan gi­ve hy­brid- og mi­kro­hy­brid­bi­ler ca. syv pct. min­dre brænd­stoff or­brug.

Om­rust­nin­gen kan ske uden stør­re kon­struk­ti­ve æn­drin­ger i bi­ler­ne al­min­de­li­ge el­sy­stem, for­di 24 volts- bat­te­ri­et le­ve­rer sin ener­gi til et al­min­de­ligt 12 volts elek­tro­nisk sy­stem via en om­for­mer og et min­dre 12 volts- bat­te­ri.

Den sto­re for­del ved 24 volts­bat­te­ri­et er, at det kan in­de­hol­de langt me­re ener­gi end et 12 volts dit­to. Uden næv­ne­vær­dig vægt­for­ø­gel­se.

Der­med kan ge­nind­vin­del­sen af ener­gi fra bi­lens brem­ser sæt­tes i vej­ret. Sagt på en an­den må­de: Ge­ne­ra­to­ren kan ned­brem­se bi­len så eff ek­tivt, at fø­re­ren stort set ik­ke be­hø­ver at an­ven­de de al­min­de­li­ge ener­gi­slu­gen­de brem­ser. Hvil­ket gør det mu­ligt at spa­re vægt og slid­ta­ge på de tun­ge brem­se­kom­po­nen­ter.

Den ty­ske elek­tro­nik­gi­gant Bosh står bag det så­kald­te » Boost Recu­pe­ra­tion sy­stem « , der og­så gi­ver en gen­nem­snits­lig re­duk­tion i CO2- ud­s­lip­pet på syv pct.

Be­spa­rel­ser­ne for­ud­sæt­ter na­tur­lig­vis, at pro­du­cen­ter­ne ud­sty­rer hy­brid­bi­ler­ne med kraft ige­re kom­bi­ne­re­de ge­ne­ra­to­rer/ el­mo­to­rer, der kan for­ø­ge bi­lens sam­le­de drej­nings­mo­ment med 150 Nm og så­le­des afl aste for­bræn­dings­mo­to­ren vold­somt især un­der ac­ce­le­ra­tion. Mo­to­ren kan så­le­des ju­ste­res til mak­si­mal øko­no­mi­kør­sel ved jævn kør­sel, li­ge som mo­to­rer­ne kan down­sizes yder­li­ge­re.

Høj­tryk

End­nu stør­re be­spa­rel­ser for­ven­ter Bosch at re­a­li­se­re med et ny del­vis la­ser- frem­stil­let ben­zi­nind­sprøjt­nings­sy­stem. Det ar­bej­der med ek­stremt højt tryk på 350 bar i ste­det for de 200 bar, der er nor­men i dag. Det hø­je tryk be­ty­der, at brænd­stoff et kan le­ve­res gen­nem mi­krosko­pi­ske dy­ser bo­ret med la­ser­tek­no­lo­gi.

Det be­ty­der eft er for­sø­ge­ne i Bos­hs ud­vik­lings­af­de­ling en for­bed­ring i ben­zi­nø­ko­no­mi­en på 15 pct. og end­nu stør­re re­duk­tion i ud­s­lip­pet af gift sstoff er, for­di brænd­stoff et for­stø­ves i ek­stremt små par­tik­ler, der bræn­der re­ne­re og me­re eff ek­tivt.

På et mo­tor­sym­po­si­um i Wi­en op­ly­ste Bosch, at høj­tryks­y­ste­met bli­ver til­budt i se­ri­e­frem­stil­le­de bi­ler al­le­re­de til næ­ste år.

På sam­me sym­po­si­um løft ede Bosch slø­ret for en tred­je spa­re­tek­no­lo­gi, der og­så er ved at væ­re fær­di­guyd­vik­let - den så­kald­te e- kob­ling. I mod­sæt­ning til al­min­de­li­ge kob­lin­ger, der er me­ka­nisk el­ler hy­draulisk for­bun­det med sel­ve kob­lin­gen, vir­ker e- kob­lin­gen via elek­tro­ni­ske sig­na­ler og en com­pu­ter. Det mu­li­gør ek­t­remt præ­ci­se til­kob­lin­ger uden spild af frik­tions­e­ner­gi. Sy­ste­met eg­ner sig og­så per­fekt til hy­brid­bi­ler og sup­ple­rer der­med 48 volt- tek­no­lo­gi­en.

Bes­pa­rel­sen ved det­te sy­stem afh æn­ger af, hvor god el­ler dår­lig bi­li­sten er til at kob­le ud. Bi­li­ster, der fi ler me­get på kob­lin­gen spil­der sto­re mæng­der var­me­e­ner­gi. Bi­li­ster, der er i stand til at ram­me om­drej­nings­tal­let per­fekt un­der gearskift e, vil næp­pe få de sto­re be­spa­rel­ser ud af sy­ste­met. Det for­ven­tes dog, at der for al­le bi­li­ster vil væ­re en be­spa­rel­se at hen­te i form af for­ø­get hold­bar­hed af kob­lings­sy­ste­met.

Pro­duk­tions­klar tek­no­lo­gi vil gi­ve sto­re be­spa­rel­ser især for bi­ler med ben­zin­mo­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.