Ti bi­ler på ti år

Fre­de­rik har haft Jagu­ar, BMW og Mer­ce­des, men kø­rer nu Smart

BT - - BILER - Tekst: Jan Rø­ge Fo­to: Erik Ref­ner

HVAD ER VIG­TIGT? Det er helt klart vig­tigt for mig, at jeg nu har en bil, der sen­der det helt rig­ti­ge sig­nal, når jeg kom­mer ud til kun­der­ne. Den lil­le Smart er po­pu­lær blandt folk. Den er sød og me­get mil­jø­rig­tig.

HVOR­FOR KØ­RER DU DEN LIL­LE SMART?

Først og frem­mest for­di den er han­dy og kø­rer rig­tig godt. Den er sjov at kø­re i li­ge­som en go­kart.

Og så kø­rer jeg og­så Smart, for­di det er en god må­de at spa­re pen­ge på sam­men­lig­net med de sto­re, dy­re bi­ler, jeg har haft .

Og så er det en god re­præ­sen­tant, når jeg er ude hos kun­der­ne. De er gla­de for den lil­le bil, for­di den sen­der de rig­ti­ge sig­na­ler ved­rø­ren­de mil­jø­be­vidst­hed.

Bi­len er sim­pelt­hen ba­re sød.

HVOR ME­GET BRU­GER DU DIN BIL?

I den Smart er mit for­brug ne­de på 5.000 ki­lo­me­ter om året. Men så skal der læg­ges en del tu­sin­de til, som jeg kø­rer i an­dre fi rma­bi­ler.

EN VILD BILOPLEVELSE?

Jeg har haft en del ut­ro­ligt spæn­den­de op­le­vel­ser i for­skel­li­ge bilmærker på ba­ner. Det er vir­ke­lig sjovt at mær­ke de ek­stre­me kø­re­e­gen­ska­ber med sty­ring, un­der­vogn og brem­se­ev­ne, som de mest vil­de bi­ler har. Man op­le­ver gar­ve­de fø­re­re, der vi­ser en helt ut­ro­lig re­ak­tions­ev­ne.

Skal jeg næv­ne en en­kelt bil må det væ­re op­le­vel­sen af at kø­re i en Pors­che 911 Tur­bo på en ba­ne med alt, hvad den kan træk­ke med over 500 hk.

HAR DU FÅ­ET FARTBØDER?

I mi­ne tid­li­ge­re bi­ler har jeg få­et to fartbøder. I den lil­le Smart har jeg få­et to klip i kø­re­kor­tet og en hel del bø­der.

Det skyl­des, at den ind­by­der til frisk kør­sel, for­di det er så­dan en hur­tig og han­dy lil­le go­kart.

HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG?

Nu er jeg en rig­tig bil­fre­ak, så bi­ler har al­tid be­ty­det me­get for mig. I de ti år, jeg har haft kø­re­kort, har jeg da og­så skift et bi­len ud hvert år.

Nu bor jeg i Kø­ben­havn K, og dér er det al­tid svært at få en par­ke­rings­plads, især i en af de sto­re bi­ler. Den lil­le Smart kan man klem­me ind næ­sten overalt.

Og så er det klart en stor for­del med det ud­tryk, den lil­le bil gi­ver.

HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL?

Det er me­get svært at pe­ge på en be­stemt drøm­me­bil, da der er vildt man­ge bi­ler, som det vil­le væ­re en drøm at eje.

Men li­ge nu vil­le en to­tal læk­ker drøm­me­bil væ­re en Pors­che 911 Car­re­ra GTS Ca­bri­o­let.

Om man­ge år, vil­le en helt an­den drøm­me­bil væ­re en Bent­ley Con­ti­nen­tal GT.

Fre­de­rik Bag­ger er glad for sin go­kart- ag­ti­ge Smart, som han bru­ger overalt i by­en. Bi­len er nut­tet, og det er en så sød bil, at man­ge fal­der for den. Han hol­der af at kø­re en lil­le bil, der man­ge ste­der kan hol­de på tværs i en p- bås. Des­u­den sig­na­le­rer mikro­bi­len mil­jø­be­vids­hed, hvil­ket Bag­ger er me­get glad for. Det gav­ner hans glas­bu­tik. El­lers er der ik­ke an­dre de­tal­jer, han øn­sker at frem­hæ­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.