Se­xet sek­ser

Ma­z­das mel­lem­klas­se­bil er ble­vet end­nu me­re ka­rak­ter­fuld

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen huc@ bt. dk

BILTEST

Se­ne­ste ge­ne­ra­tion Ma­z­da6, der i sin grund­form kom i 2013, har al­tid væ­ret en fl ot bil med si­ne klas­si­ske stil­træk in­klu­siv den ka­rak­te­ri­sti­ske lan­ge, hvæl­ve­de næ­se. Og i den face­lift ede 2015- ver­sion er der lagt yder­li­ge­re med bræn­de på de­sign­bå­let - uan­set om det dre­jer sig om li­mou­si­nen el­ler sta­tioncar­ud­ga­ven.

Vi har te­stet sidst­nævn­te og har næ­sten kun godt at si­ge om det­te fl ot­te kø­re­tøj.

I mod­sæt­ning til de mind­ste Ma­z­da- mo­del­ler vir­ker den lan­ge næ­se ik­ke på­kli­stet - den pas­ser ind i bi­lens pro­por­tio­ner. Og fron­ten går hel­ler ik­ke ud over bi­lens plads­for­hold, for­di der er så me­get to­tal­læng­de at ta­ge af. Med et last­vo­lu­men op 1.664 li­ter er der me­get un­der tag, og man sid­der pragt­fuldt med dyb og lavt po­si­tio­ne­ret sid­de­brønd a la klas­sisk sport­s­vogn. De nye ret fa­ste sæ­der yder et godt kom­pro­mis mel­lem si­de­støt­te og kom­fort.

Den mest iøj­ne­fal­den­de æn­dring i for­hold til mo­del­len, der kom i 2013, er det re­de­sig­ne­de front­par­ti. Der er mas­ser af krom, som ti­dens mel­lem­klas­se­mo­de dik­te­rer, og per­son­ligt sy­nes jeg rig­tigt godt om den fl yden­de over­gang mel­lem kø­ler­gril­lens krom og de smal­le, bre­de lyg­ter, der fra mel­lem­ste ud­styrsni­veau Vi­sion og op­eft er er stan­dard.

Kø­re­e­gen­ska­ber­ne er - som vi al­tid fri­stes til at si­ge - frem­ra­gen­de, Men bi­len har sta­dig ik­ke klas­sens mest lyd­lø­se ka­bi­ne. Og­så her lig­ner Ma­z­da sig selv i vægt­be­spa­rel­sens tegn. Dog er der ar­bej­det med ny­ud­vik­let let­vægts­dæmp­ning, så ka­bi­nen nu er en smu­le min­dre stø­jen­de end tid­li­ge­re. Må­ske er det over­dre­vet at kal­de en bil med en egen­vægt på 1.566 ki­lo for en let­væg­ter. På den an­den si­de er det næ­sten 200 ki­lo min­dre, end bi­ler som Ford Mon­deo og Opel In­sig­nis i sta­tioncar- kon­fi - gu­ra­tion læg­ger på aks­ler­ne.

Bi­len fø­rer sig frem med en af de mest lækre, afb alan­ce­re­de og er­go­no­misk vel­fun­ge­ren­de ka­bi­ner i klas­sen. He­le in­te­ri­ø­ret er ny­de­sig­net, og ma­te­ri­a­le­kva­li­te­ten har få­et et hak i vej­ret. Ik­ke mindst i den ud­ga­ve vi kør­te med ro­bust, vel­duf- ten­de læ­de­rind­træk.

Per­son­ligt kan jeg godt li­de de tre run­de ure, der do­mi­ne­rer in­stru­men­te­rin­gen di­rek­te for­an fø­re­ren. Men det lil­le sport­s­li­ge rat gør det ved vis­se høj­de­indstil­lin­ger van­ske­ligt at se al­le ure uden at bø­je el­ler dre­je ho­ve­d­et. Rat­tet er fyldt godt ud med knap­per til ra­dio m. v, og de tre eger er usæd­van­ligt bre­de.

Der­for er det til­bud­te he­a­dup­dis­play en nyt­tig fe­a­tu­re. Her kan fø­re­ren afl æse ha­stig­hed, navi­ga­tions­an­vis­nin­ger, og di­ver­se ad­vars­ler pro­ji­se­ret di­rek­te på for­r­u­den. Me­nin­gen er jo, at fø­re­ren skal fj er­ne blik­ket mindst mu­ligt fra kø­re­ba­nen.

Me­re sik­ker­hed

I det he­le ta­get har Ma­z­das så­kald­te pro­ak­ti­ve sik­ker­hed­s­ta­te­gi få­et et par om­drej­nin­ger ek­stra i 2015- ud­ga­ven. Det gæl­der kort sagt om at til­by­de ud­styr, der ik­ke ba­re skal be­græn­se ska­der­ne i til­fæl­de af uheld, men først og frem­mest sør­ge for, at uhel­de­ne slet ik­ke sker. Så­le­des til­by­des Ma­z­da6 nu med vogn­ba­ne­as­si­stent, der ad­va­rer fø­re­ren med vi­bra­tio­ner og lyd, når man er ved at for­la­de sin ba­ne. As­si­sten­ten gri- ber ak­tivt ind, så man fak­tisk skal tvin­ge bi­len ud af ba­nen, hvis det er me­nin­gen. Vi­ser man af med blinkly­set, til­la­des vogn­ba­neskift et.

Tal­ri­ge an­dre elek­tro­ni­ske hjæl­pe­re ind­går i stra­te­gi­en. Træt­heds­re­gi­stre­ring og - ad­var­sel, nød­brem­seas­si­stent og­så i bakgear. Ra­darsty­ret af­stan­das­si­stent til f. eks. mo­tor­vejs­brug i sam­ar­bej­de med fart­pi­lo­ten, blind­vin­ke­las­si­stent, ek­stra bredt nær­lys, LED- lam­per ( stan­dard fra mel­lem­ste ud­styrsni­veau Vi­sion) og me­get an­det.

Test­bi­len var i ud­styrsni­veu Op­ti­mum, der bl. a. om­fat­ter LED- for­lyg­ter med dy­na­misk kur­ve­lys og an­ti­blæn­de­funk­tion. Og­så det lækre læ­de­rind­træk og elek­trisk indstil­le­li­ge for­sæ­der med me­mory- funk­tion ind­går. Plus en hel mas­se an­det .

Im­por­tø­ren hav­de des­u­den for­sy­net den med me­tal­lak til 7.500 kr. og det dy­re ra­darsty­re­de fart­pi­lot­sy­stem til 25.000. Op­ti­mum ko­ster fra 484.990 uan­set om det er som se­dan el­ler sta­tioncar. Ma­z­da6pri­ser­ne star­ter ved 299.990 kr. plus le­ve­ring. Li­ge­le­des uafh æn­gig af om man væl­ger sta­tioncar el­ler se­dan. Jeg sy­nes, at sta­tioncar­ud­ga­ven er bå­de fl ot­te­re og et bed­re køb.

LØR­DAG 23. MAJ 2015

Ma­z­da6 har klas­sens flot­te næ­se. De sto­re alu­fæl­ge er uprak­ti­ske, men klæ­der unæg­te­ligt den sport­s­ligt ud­se­en­de stat­tioncar..

2015- mo­del­len har få­et helt ny ka­bi­ne med bed­re sæ­der og ma­te­ri­a­ler.

Små de­sign­fif som det­te » ha­leror « frit ko­pi­e­ret ef­ter BMW sen­der sig­na­ler om dy­na­mi­ske kø­re­e­gen­ska­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.