Styrt ko­ste­de Con­ta­dor dyrt

Spa­ni­e­ren har mi­stet fø­rer­trøj­en i Giro d’Ita­lia

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen. Fo­to: AFP KOST­BART STYRT Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk ni­el@ spor­ten. dk Fo­to: AFP

Mads Kind­berg 147 ki­lo­me­ter flad vej, et tid­ligt ud­brud, der blev hen­tet kort før mål – og det ven­te­de spur­top­gør mel­lem sprin­ter­ne.

13. eta­pe i Giro d’Ita­lia for­løb på man­ge må­der som plan­lagt. Men som så man­ge gan­ge før i de sto­re Grand Tour ind­traf dra­ma­tik­ken al­li­ge­vel kort før stre­gen. Den­ne gang gik det ud over lø­bets før­en­de ryt­ter, Al­ber­to Con­ta­dor.

Tin­koff- Saxo hav­de el­lers væ­ret på for­kant da­gen igen­nem ved at sid­de helt i front af fel­tet. Men al- li­ge­vel kun­ne hol­det blot se til 3,3 ki­lo­me­ter før mål, da et stør­re styrt split­te­de fel­tet i små grup­per.

Blandt dem, der var en tur i as­fal­ten, var Con­ta­dor. si­ger spa­ni­e­ren hjem­mesi­de.

Med et for­pint an­sigt fik Al­ber­to Con­ta­dor tram­pet sig over mål­stre­gen 40 se­kun­der ef­ter Sa­cha Mo­do­lo ( Lam­pre - Me­ri­da), der ef­ter en kraft­fuld spurt vandt eta­pen for­an lands­man­den Gi­a­co­mo Nizzo­lo. En Tin­koff- Saxo- ryt­ter var el­lers hur­tig til at af­le­ve­re sin cy­kel til nød­sted­te Con­ta­dor. Men li­ge lidt hjalp det. Hvad vær­re var, kom num­mer to i klas­se­men­tet, Fa­bio Aru, i mål kun fi­re se­kun­der ef­ter Sa­cha Mo­do­lo – og han over­tog der­med lø­bets ly­se­rø­de fø­rer­trø­je, hvor han nu er 19 se­kun­der for­an Al­ber­to Con­ta­dor.

til Tin­koff- Saxos

Op­ti­mist før en­kelt­start

Trods tidsta­bet er Tin­koff- Saxo­kap­ta­j­nen dog op­ti­mi­stisk før da­gens 59 ki­lo­me­ter lan­ge en­kelt­start.

» Selv­føl­ge­lig ko­ster det lidt, men min ska­de be­kym­rer mig me­re. Jeg tror dog, at jeg er okay, og for­hå­bent- lig er det ba­re over­fla­di­ske skram­mer. Ti­den ( 19 se­kun­der) tror jeg godt, at jeg kan hen­te, « si­ger han.

Da­gens sto­re vin­der, Fa­bio Aru, for­tæl­ler, at han da­gen igen­nem hav­de fo­kus på at hol­de sig ude af pro­ble­mer.

» Det var me­get hårdt i dag i dår­ligt vejr på en ru­te, der var flad med en mas­se rund­kørs­ler. Jeg var he­le ti­den i front, i en god po­si­tion for at und­gå mu­li­ge styrt, og sket er sket, « si­ger han.

Al­ber­to Con­ta­dor har væ­ret hårdt ramt af styrt i årets ita­li­en­ske rund­t­ur. På sjet­te eta­pe styr­te­de spa­ni­e­ren og­så og rev skul­de­ren af led to gan­ge. Men trods den hår­de med­fart har Con­ta­dor alt­så sta­dig go­de chan­cer for at ta­ge kar­ri­e­rens an­den sejr i Giro d’Ita­lia.

Se me­re om Giro­en på si­de 12- 13

Et styrt kort før mål ko­ste­de Al­ber­to Con­ta­dor fø­rer­trøj­en i Giro d’Ita­lia, men spa­ni­e­ren har ik­ke mi­stet mo­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.