Po­li­ti­et ken­der sta­dig ik­ke år­sa­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SVÆR SI­TU­A­TION Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen blev for over en uge si­den fun­det død i sin seng. Si­den har der væ­ret tavs­hed fra hans nær­me­ste, men nu ta­ler ba­sket­spil­le­rens tid­li­ge­re træ­ner i Vær­lø­se, Jør­gen de Lin­de Lind, på veg­ne af fa­mi­li­en.

Det gør han i et in­ter­view med Ek­stra Bla­det.

» Det er for at få tryk­ket ta­get af fa­mi­li­en. At mi­ste en søn er no­get, som in­gen skal op­le­ve, « si­ger Jør­gen de Lin­de Lind til avi­sen og un­der­stre­ger, at det er en me­get svær si­tu­a­tion for fa­mi­li­en.

13. maj stod der hold­mø­de på ka­len­de­ren for Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen, der spil­le­de for den bel­gi­ske klub Proxi­mus Spirou. Men han mød­te al­drig op og blev se­ne­re fun­det død i sin lej­lig­hed. Gl­ar­b­jerg Lar­sen dø­de blot 20 år.

Dan­ske­ren var spå­et en loven­de kar­ri­e­re i den bed­ste ba­sket­liga i ver­den, NBA i USA, og pla­nen var an­gi­ve­ligt, at han skul­le draf­tes – væl­ges – af et ame­ri­kansk hold i som­me­ren 2016.

Var ik­ke på­vir­ket

Si­den døds­fal­det har der væ­ret stor mystik om dødsår­sa­gen, og den er iføl­ge Jør­gen de Lin­de Lind sta­dig ik­ke fun­det. Men po­li­ti­et har kon­sta­te­ret, at Gl­ar­b­jerg Lar­sen ik­ke var på­vir­ket af stof­fer. Han blev hel­ler ik­ke myr­det. Næ­ste skridt for po­li­ti­et er iføl­ge træ­ne­ren at un­der­sø­ge dan­ske­rens ge­ner for for­hå­bent­lig at bli­ve klo­ge­re på år­sa­gen til det tragi­ske døds­fald.

Ting er fri­gjort

Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sens for­æl­dre er i øje­blik­ket i Bel­gi­en i by­en Ju­met, hvor de­res søn bo­e­de.

» Der er nog­le juri­di­ske ting, de skal ha­ve styr på. De har ik­ke kun­net få ad­gang til hans ting, for­di det har væ­ret en po­li­tisag. Men det skul­le væ­re fri­gjort nu (...). Ef­ter be­gra­vel­sen 30. maj hjem­me i Dan­mark, ta­ger de der­ned igen og hen­ter hans ting, « si­ger Jør­gen de Lin­de Lind til Ek­stra Bla­det.

BT har uden held for­søgt at få en ud­dy­ben­de kom­men­tar fra Jør­gen de Lin­de Lind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.