Spørgs­må­le­ne, Claus Ste­in­le­in ik­ke blev stil­let

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør er ble­vet spurgt om det sam­me igen og igen, ef­ter FCM vandt mester­ska­bet, og de man­ge gen­ta­gel­ser blev til sidst for me­get for ko­nen. Men tre væ­sent­li­ge spørgs­mål har mang­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

LØR­DAG 23. MAJ 2015

SPØRGS­MÅL

’ Sæl­ger I Pio­ne Si­sto?’, ’ Hvor­dan skal I for­stær­ke jer?’, ’ Kan I kom­me i Cham­pions Le­ague?’

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in er ble­vet bom­ba­de­ret med de sam­me spørgs­mål om og om igen, si­den midtjy­der­ne vandt mester­ska­bet tors­dag af­ten.

Avi­ser, tv- ka­na­ler, ra­dio­sta­tio­ner, fans, kol­le­ga­er. Ja, helt al­min­de­li­ge men­ne­sker end­da. Al­le vil ha­ve det sam­me ud af Claus Ste­in­le­in i dis­se da­ge.

Spørgs­må­le­ne i kølvan­det på mester­sk­ab­stri­um­fen har væ­ret man­ge, men de har fulgt et ens­præ­get spor. Fo­kus fra al­le par­ter har væ­ret på, hvor­dan FC Midtjyl­land skal

Ef­ter FC Midtjyl­land en­de­gyl­digt hev mester­ska­bet hjem til den jy­ske he­de tors­dag, er sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in ( th.) ble­vet stil­let utal­li­ge spørgs­mål, hvoraf stør­ste­delen har væ­ret gen­gan­ge­re. Tre spørgs­mål har dog mang­let, og dem sva­rer han på her. Fo­to: Anders Kjær­bye/ Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.