’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Claus Ste­in­le­in

Hun hav­de set mig i TV2 News, og så sag­de hun; ’ Claus, jeg gi­der sim­pelt­hen ik­ke hø­re me­re på dig. Du har sagt det sam­me det sid­ste døgn’

for­stær­ke sig, det mu­li­ge salg af guld­fug­len Pio­ne Si­sto og vej­en til Cham­pions Le­ague. Der­for har Ste­in­le­in for­talt den sam­me hi­sto­rie gang på gang. Nu er det så grelt, at ko­nen er ble­vet træt af ham og de evi­ge gen­ta­gel­ser.

» Min ko­ne sag­de til mig i går: ’ Er du ik­ke træt af at si­ge det sam­me he­le ti­den?’ Hun Selv­om det er en del af jobhav­de set mig i TV2 News, og bet at sva­re det sam­me igen så sag­de hun; ’ Claus, jeg gi­der og igen, me­ner sport­s­direk­sim­pelt­hen ik­ke hø­re me­re tø­ren, at der er væ­sent­li­ge på dig. Du har sagt det sam­me spørgs­mål, han ik­ke er ble­vet det sid­ste døgn’, « si­ger sport­s­spurgt om ef­ter midtjy­der­nes di­rek­tø­ren om­kring ti­den mester­skab. ef­ter, at mester­ska­bet faldt på Her er de tre glem­te guld­plads tors­dag af­ten i Sla­gel­se spørgs­mål iføl­ge Claus Ste­i­ni 0- 0- op­gø­ret mod le­in:FC Vestsjæl­land. af de sam­me spørgs­mål. Hvem har æren af me­ster

Han vur­de­rer, at han har » Det er det sam­me, folk vil ska­bet? sva­ret over 200 gan­ge på hø­re. Jeg har få­et de sam­me » Det er jo første­hol­det in­spørgs­mål fra fans, al­min­despørgs­mål fra folk, der ik­ke klu­siv mig selv, der lø­ber med li­ge men­ne­sker og kol­le­ga­er ken­der no­get til fod­bold, som al æren, men der er så man­ge om trans­fer, trup­sam­men­jeg fik af de rig­tig dyg­ti­ge folk i men­ne­sker in­ter­nt i or­ga­ni­sæt­ning og Cham­pions LeaCa­nal 9- stu­di­et tors­dag af­ten. sa­tio­nen, der skal ha­ve kre­gue. Jour­na­li­ster­ne hal­ter lidt Det bli­ver det sam­me svar dit for det. Det bli­ver jeg ik­ke ef­ter med over 50 gen­ta­gel­ser hver gang. Vi kan ik­ke la­ve spurgt så me­get om. Fan­se­ne om på sva­re­ne li­ge me­get, hvor man­ge gan­ge vi bli­ver spurgt. For mig er det ba­re en del af præ­mis­sen i mit job, og det har jeg det rig­tig fint med, men jeg grin­te, da min ko­ne sag­de til mig, hun hav­de få­et nok, « ly­der det fra Ste­in­le­in.

Tre spørgs­mål mang­ler

syn­ger om Pio­ne Si­sto, jour­na­li­ster­ne syn­ger om Pio­ne Si­sto. Han har spil­let to gan­ge 30 mi­nut­ter her i for­å­ret, og jeg kan jo kon­sta­te­re, at det er en bred ska­re af rig­tig man­ge sol­da­ter, der har kla­ret op­ga­ven. Jeg ser Glen Rid­ders­holm på for­si­den af avi­ser­ne, og han har om no­gen gjort en for­skel og fortjent hver evig ene­ste spal­te­plads, men jeg ved og­så, at Glen bå­de si­ger og me­ner he­le vej­en igen­nem, at Bri­an Pri­skes ( as­si­stent­træ­ner, red) død­bol­de, Lars Fri­is’ ( A- træ­ner, red.) of­fen­si­ve bol­de og aka­de­mi­træ­ner­nes ud­vik­ling af spil­ler­ne har be­ty­det li­ge­så me­get. «

Hvor­for er FC Midtjyl­land dér, hvor de er i dag?

» Der er man­ge, der har ta­get kik­ker­ten helt tæt på og kig­ger kun på li­ge nu og her. Der er ik­ke så man­ge, der sæt­ter sig op i he­li­kop­te­ren og si­ger, hvor­for er Midtjyl­land der, hvor de er i dag. Det spørgs­mål får jeg ik­ke så of­te, og når jeg får det, er det ik­ke så of­te, at det kom­mer med i ar­tik­ler­ne el­ler tv- indsla­get. «

Hvad har aka­de­mi­et af be­tyd­ning for mester­ska­bet?

» Aka­de­mi­et er en af grund­pil­ler­ne. Og når man snak­ker om nøg­le­an­sæt­tel­ser i FC Midtjyl­land, er det jo vo­res ta­len­taf­de­ling, som slet ik­ke får den spal­te­plads, de har fortjent. Der er træ­ne­re og che­fer, som ar­bej­der rø­ven ud af buk­ser­ne og al­tid gjort det. Der er in­gen, der har stil­let det ge­ni­a­le spørgs­mål: ’ Kan det vir­ke­lig pas­se, at FC Midtjyl­land har ud­vik­let fi­re næ­sten ver­dens­klas­se- stjer­ne­spil­le­re igen­nem 10 år?’ Jeg tæn­ker på Si­mon Kjær, Win­ston Reid, Vik­tor Fischer og Pio­ne Si­sto. Det er spil­le­re ud over det sæd­van­li­ge, der har haft de­but på lands­hol­det, in­den de var 20 år. Det er der ik­ke man­ge aka­de­mi­er i Eu­ro­pa, der kan pra­le af. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.