GODT BIL­LE­DE P

Et bil­le­de af Glen Rid­ders­holm i guldtøj sy­nes træ­n­er­kol­le­ger­ne er helt i or­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN FRÆK­KE DRENG

Ron­ni Bur­kal Nielsen

Jo­hn­ny W. Kok­borg

S u p e r l i g a - t r æner­ne Ove Pe­der­sen og Lars Søn­der­gaard sy­nes, det er frisk af Glen Rid­ders­holm, når han op­træ­der med guld- ha­bit, ci­gar og champag­ne ef­ter FC Midtjyl­lands før­ste mester­skab no­gen­sin­de. Bil­le­det af FC Midtjyl­land­træ­ner Glen Rid­ders­holm ik­lædt guldtøj var det helt sto­re sam­ta­le­em­ne, da Ek­stra Bla­det tors­dag af­ten lag­de det på de­res hjem­mesi­de. På de so­ci­a­le me­di­er blev van­de­ne delt mel­lem dem, som sy­nes, det var for me­get og dem, som hyl­de­de ch­eftræ­ne­ren fra det midtjy­ske.

Glen Rid­ders­holms Su­per­liga- kol­le­ger har hel­ler ik­ke kun­ne und­gå at se det om­tal­te bil­le­de. Ove Pe­der­sen, der er ch­eftræ­ner i OB og tid­li­ge­re stod i spid­sen for FC Midtjyl­land, har slet ik­ke no­get pro­blem med, at en træ­n­er­kol­le­ga fejrer, at mester­ska­bet er kom­met i hus.

Tvær­ti­mod sy­nes han, at det er helt i or­den at skil­le sig ud, når man har op­nå­et no­get stort.

» Det er skønt, når træ­ne­re og fod­bold­le­de­re er eu­fori­ske over det, de har op­nå­et. Selv­føl­ge­lig må man vi­se fø­lel­ser. Især når man li­ge har vun­det mester­ska­bet. Jeg kan ik­ke se den sto­re for­skel i, om man hop­per i et par guld­buk­ser, ta­ger en stor hat på el­ler tæn­der op for en ci­gar, « si­ger Ove Pe­der­sen til BT.

Det sto­re bil­le­de af Glen Rid­ders­holm i guldtøj pas­ser dog godt ind i FC Midtjyl­lands dna. Det me­ner Lars Søn­der­gaard, der er træ­ner i Søn­derjy­ske.

» Sel­ve bil­le­det pas­ser jo godt på det ind­tryk, som FC Midtjyl­land hi­sto­risk gi­ver af sig selv som klub. De har al­tid væ­ret den fræk­ke dreng i klas­sen, som gjor­de det, som an­dre ik­ke gjor­de. Men jeg sy­nes, det er me­get frisk af ham. Det står ham helt frit for. Han er jo ble­vet mester­træ­ner, « for­tæl­ler Søn­derjy­ske- træ­ne­ren, som dog ik­ke selv kun­ne fin­de på at la­ve den sam­me fejring.

Vil­le drop­pe ci­ga­ren

» Jeg er lidt æl­dre end ham, og som per­so­ner er vi nok og­så lidt for­skel­li­ge. Så det vil­le jeg nok ik­ke selv ha­ve gjort. Jeg hav­de i hvert fald drop­pet ci­ga­ren. «

Ove Pe­der­sen har hel­ler ik­ke pla­ner om at gø­re Glen Rid­ders­holm kun­sten ef­ter, hvis OB- træ­ne­ren i frem­ti­den vin­der et mester­skab.

» Du får mig nok ik­ke at se i et par guld­buk­ser, for jeg vil ik­ke plan­læg­ge så­dan no­get. Jeg vil nok væ­re lidt me­re im­pulsiv i min fejring, « si­ger Ove Pe­der­sen.

Bil­le­det af Glen Rid­ders­holm i guldtøj er bragt med til­la­del­se fra

Ek­stra Bla­det

LØR­DAG 23. MAJ 2015

ro­ni@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.