PÅ FCMs IMA­GE Vild re­ak­tion på Twit­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØR­DAG 23. MAJ 2015

BOM­BE PÅ NET­TET

Ron­ni Bur­kal Nielsen

Jo­hn­ny W. Kok­borg In­ter­net­tet blev ramt af en viral bom­be, som blev det helt sto­re sam­ta­le­em­ne, da Ek­stra Bla­det off ent­lig­gjor­de et bil­le­de af FC Midtjyl­lands træ­ner, Glen Rid­ders­holm, i guldtøj fra top til tå. Træ­ne­ren hav­de des­u­den en ci­gar i mun­den, en fl aske champag­ne stå­en­de for­an sig og et kæm­pe smil pla­stret hen over an­sig­tet.

Bil­le­det af FC Midtjyl­land- træ­ne­ren har dog delt van­de­ne på net­tet, da ik­ke al­le er be­gej­stre­de for den fl am­boy­an­te stil.

Den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler og nu­væ­ren­de eks­pert­kom­men­ta­tor på Vi­a­sat, Jesper Grønkjær, tro­e­de i hvert fald ik­ke si­ne eg­ne øj­ne, da han så bil­le­det:

’ En el­ler an­den... Plea­se for­tæl det­te bil­le­de er fa­ke???’

Thomas Kristensen, der er hånd­bold­kom­men­ta­tor på TV2 Spor­ten, kon­sta­te­re­de, at bil­le­det af Glen Rid­ders­holm i guldtøj nær­me­re lig­ner en ny cd fra ban­det Kan­dis:

’ Ny CD fra Kan­dis fe­at GuldG­len.’

En smu­le ue­ni­ge

De to kom­men­ta­to­rer på DR Spor­ten, Hen­rik Li­ni­ger og An­dreas Kraul, er en smu­le ue­ni­ge om, hvad de sy­nes om bil­le­det. Hen­rik Li­ni­ger kal­der det smag­løst og skønt, mens An­dreas Kraul kon­sta­te­rer, at det er et vold­somt bil­le­de:

’ Vold­somt bil­le­de i da- gens ud­ga­ve af Ek­stra Bla­det’ ( An­dreas Kraul).

’ Bil­le­der­ne af GuldG­len: Hvor er det smag­løst og hvor er det skønt!’ ( Hen­rik Li­ni­ger).

I den mod­sat­te af­de­ling af Jesper Grønkjær fi ndes Hen­rik Fal­le­sen og Hei­diFre­de­rik­ke Ras­mus­sen, der er jour­na­li­ster på hen­holds­vis DR Spor­ten og TV 2 Spor­ten.

De kan ik­ke få ar­me­ne ned over FC Midtjyl­land­træ­ne­ren med guldtøj, ci­gar og champag­ne.

’ Arh, kom nu, Kjøwen­havn. Glens tvivls­om­me smag er sgu go’ stil! Skud ud til ham for at væ­re li­geg­lad med me­nings­tyran­ni­et’ ( Hen­rik Fal­le­sen).

’ Jeg er vild med fo­to af Guld- Glen. Jeg er tos­set med midtjysk selv­til­lid. Og jeg el­sker, at de er li­geg­la­de med, hvad an­dre tæn­ker’ ( Heidi- Fre­de­rik­ke Ras­mus­sen).

In­gen lyst

Over bil­le­det har Ek­stra Bla­det skre­vet: ’ Se her Stå­le – tag ud og Glen’ over bil­le­det af Glen Rid­ders­holm.

BT har der­for væ­ret i kon­takt med Stå­le Sol­bak­ken, som har haft fl ere ver­ba­le kam­pe med Glen Rid­ders­holm i den­ne sæ­son, men nord­man­den har ik­ke lyst til at de­le sin hold­ning til det fa­mø­se bil­le­de.

ro­ni@ spor­ten. dk

joko@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.