Det sto­re even­tyr Tys­kland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NU SKAL I HØ­RE... Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Der var en­gang en klub, der hed Ho­bro, som i fj or blev Dan­marks sto­re H. C. Andersen- for­tæl­ling, da den nord­jy­ske ama­tør­klub ryk­ke­de op og blev Superligaens ’ grim­me æl­ling’.

Som Oden­se- for­fat­te­rens fortryllende even­tyr, der spred­te sig gen­nem Eu­ro­pa som vil­de sva­ner, er Ho­bros op­ryk­ker­hi­sto­rie ved at gen­ta­ge sig på fl ere eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­ba­ner i år.

In Eng­land they ha­ve Bour­ne­mouth, die Deut­schen ha­ben Ingolstadt, et les Français ont Ajac­cio. BT har væ­ret på ud­kig i Eu­ro­pa og fun­det det­te års Ho­bro. Mi­ni­a­tu­re- klub­ben fra Kor­si­ka har sik­ret sin før­ste op­ryk­ning til fran­ske Li­gue 1, si­den klub­ben blev skabt i 1960. Præ­sta­tio­nen bli­ver kun vil­de­re af, at Ga­zélec Ajac­cio spil­le­de i den tred­je­bed­ste ræk­ke for ba­re et år si­den. Op­ryk­nin­gen blev en re­a­li­tet med et bud­get på blot 4,5 mil­li­o­ner eu­ro, men klub­ben har lo­vet at skrue bud­get­tet op til 12 mil­li­o­ner eu­ro. Det er dog sta­dig halvt så lidt som Kor­si­ka- ri­va­ler­ne fra Ba­stia og 40 gan­ge min­dre end me­stre­ne fra Pa­ris Saint- Ger­main. Der­u­d­over ud­vi­der klub­ben sit sta­dion, Sta­de An­ge Ca­sa­nova, fra 2.885 til 5.000 til­sku­e­re næ­ste sæ­son.

In­den op­ryk­nin­gen var klub­bens stør­ste be­drift en se­mi­fi na­le­plads i den fran­ske liga­cup, hvor Olym­pique Ly­on blev en­de­sta­tio­nen.

LØR­DAG 23. MAJ 2015 FC INGOLSTADT 04 STIF­TET: 2004 STA­DION: AU­DI SPORTPARK - 15.000

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.