Frank­rig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den hi­sto­ri­ske op­ryk­ning kom­mer blot syv år eft er, at man var i så al­vor­li­ge øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der, at klub­ben blev er­klæ­ret in­sol­vent og blev straff et med at skul­le ind­le­de sæ­so­nen i den fj er­de­bed­ste ræk­ke med mi­nus 17 po­int. Eft er et par ud­skift nin­ger i ma­na­ger­sæ­det over­tog den nu­væ­ren­de ma­na­ger, den den­gang ba­re 31- åri­ge Ed­die Howe, der selv hav­de spil­let for Bour­ne­mouth, an­sva­ret i be­gyn­del­sen af 2009, og så kom der lang­somt styr på sa­ger­ne. Det var dog først med et mål 10 mi­nut­ter før tid i sæ­so­nens sid­ste kamp, at hol­det red­de­de ek­si­sten­sen i Le­ague 2.

Howe sik­re­de den næ­ste sæ­son op­ryk­ning til Le­ague 1, men for­lod klub­ben til for­del for Burn­ley tid­ligt i 2011. Han vend­te til­ba­ge i eft er­å­ret 2012, og si­den har han ledt hol­det frem til den nu­væ­ren­de suc­ces.

» Den­ne her klub var helt ne­de i knæ for seks år si­den. Vi hav­de in­gen­ting, men en grup­pe fans tog pen­ge­ne op af lommen for at hol­de klub­ben i li­ve, og nu hø­ster de de­res be­løn­ning. Det er den klub, jeg kom og så spil­le som barn, det er den klub, som gav mig mu­lig­he­den bå­de som spil­ler og ma­na­ger. Det bur­de ik­ke væ­re dem, som tak­ke­de mig, det bur­de væ­re omvendt. Det er en fa­mi­lie­klub, og den fortje­ner sit øje­blik i so­len, « sag­de en ty­de­ligt rørt Ed­die Howe, eft er op­ryk­nin­gen var i hus til BBC Ra­dio 5 Li­ve. GA­ZÉLEC AJAC­CIO STIF­TET: 1960 STA­DION: STA­DE AN­GE CA­SA­NOVA - 2.885 Den bay­er­ske klub blev for 11 år si­den dan­net af de to min­dre klub­ber, MTV og ESV Ingolstadt fra den 132.000 mand lil­le by nord for Mün­chen, Ingolstadt. To år eft er ryk­ke­de klub­ben op i re­gio­nal- li­ga­en, og i 2008 end­te fu­sions­klub­ben i 2. Bun­des­liga. Med en 2- 1- sejr over Yus­suf Poul­sens am­bi­tiø­se RB Leipzig på Au­di Sportpark pak­ket med 15.000 mand ryk­ke­de det eft er 11 års kamp op i ty­sker­nes mester­liga.

» Jeg er så stolt over, hvad vi har op­nå­et. Hvis no­gen for­tal­te mig, at vi vil­le en­de i Bun­des­liga­en, da jeg tog over, hav­de jeg ik­ke tro­et på det, « sag­de træ­ner Ralph Ha­sen­hüttl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.