Ita­li­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CAR­PI FC 1909 STIF­TET: 1909 STA­DION: STA­DIO SAN­DRO CABASSI - 4.144 En op­ryk­ning til Se­rie A er i sig selv be­mær­kel­ses­vær­dig, men det kal­der på end­nu me­re an­er­ken­del­se med tan­ke på, at Car­pi for fem år si­den spil­le­de i Ita­li­ens fem­te­bed­ste ræk­ke. I 2010 ryk­ke­de hol­det op i fj er­de­bed­ste ræk­ke.

I 2013/ 2014- sæ­so­nen blev Car­pi num­mer 12 i sin før­ste sæ­son i Se­rie B, og i år ryk­ker hol­det op fra den næst­bed­ste ræk­ke til der, hvor det vir­ke­lig gæl­der i Se­rie A.

En af de stør­ste pro­fi ler på hol­det, der ho­ved­sa­ge­ligt be­står af ita­li­e­ne­re, er den ni­ge­ri­an­ske an­gri­ber Jer­ry Uche Mbakogu. I in­de­væ­ren­de sæ­son har han sco­ret 14 Se­rie B- mål i 29 kam­pe.

Mi­ni­put­hol­det har et sta­dion med plads til kun 4.144 til­sku­e­re og hu­ser 2.991 i gen­nem­snit, men i Se­rie A er der et mindste­krav om, at hol­de­ne skal ha­ve plads til 20.000 til­sku­e­re. Der­for er det end­nu usik­kert, om Car­pi får lov at spil­le si­ne kam­pe på hjem­me­ba­nen Sta­dio San­dro Cabassi i næ­ste sæ­son. Hol­det er gen­nemvæ­det af ro­man­tik, da det qua den lil­le pen­ge­kas­se har en år­lig lønud­gift til spil­ler­ne på 21 mil­li­o­ner kro­ner. Car­pi FC ge­ne­re­re­de end­da over­skud i 2014 med 389.415 kro­ner. FROSINONE CALCIO STIF­TET: 1912 STA­DION: MATUSA - 9.680 Sid­ste år ca. 2.100 ki­lo­me­ter syd for Ho­bro fe­ste­de de knap 27.000 ind­byg­ger­ne bå­de in­de på men mest uden for det 5.000 mand lil­le sta­dion, Esta­dio Mu­ni­ci­pal de Ipurua, der prak­tisk talt er pla­ce­ret midt imel­lem lej­lig­he­der­ne i den lil­le ba­sker- by, Ei­bar. ’ Mirak­let i Ei­bar’ blev det kaldt, og i år kan det bli­ve ’ mirak­let i Giro­na’.

Den lil­le ca­ta­lan­ske klub Giro­na fra 1930 fra by­en af sam­me navn lå un­der stre­gen i 23 run­der sid­ste år, men på sid­ste­da­gen kla­re­de ca­ta­la­ner­ne li­vet i Segunda Di­vi­sión. Spil­ler­ne på Esta­di Mu­ni­ci­pal Mon­ti­li­vi, der hu­ser 9.268 til­sku­e­re, har fort­sat for­løs­nin­gen fra sid­ste sæ­sons over­le­vel­se og lig­ger på en øje­blik­ke­lig an­den­plads i Segunda Di­vi­sión med tre run­der igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.