WOZ­NI­A­CK­IS KOM­PLEKS

I mor­gen ind­le­des ten­nis­sæ­so­nens an­den Grand Slam­tur­ne­ring, French Open, i Pa­ris. Her gi­ver tre eks­per­ter et bud på, hvor­for det dan­ske top­navn Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki næp­pe hel­ler den­ne gang stry­ger til tops

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRENCH OPEN- OP­TAKT Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Mi­cha­el Mor­ten­sen, Woz­ni­a­ck­is tid­li­ge­re træ­ner

I mor­gen ind­le­des ten­nis­sæ­so­nens an­den Grand Slam- tur­ne­ring, French Open, i Pa­ris. Men nær­læ­ser man sta­ti­stik­ken er mu­lig­he­den for dansk tri­umf trods Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is fl ot­te fem­te- se­ed­ning i da­mesing­le næp­pe sær­lig stor.

Så­le­des har det dan­ske top­navn ik­ke vun­det en in­ter­na­tio­nal tur­ne­ring, hvor al­le ver­dens bed­ste har del­ta­get på sam­me tid si­den In­di­an Wells i 2011. De se­ne­ste års tit­ler er i ste­det ero­bret ved tur­ne­rin­ger med svagt be­sat spil­ler­felt i Ku­a­la Lum­pur, Istan­bul og Luxem­bourg.

Det kan un­dre. For i en lang pe­ri­o­de har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki lig­get num­mer ét på ver­dens­rang­li­sten, hvor hun i øje­blik­ket er num­mer fem. Det­te har af­sted­kom­met go­de se­ed­nin­ger, der for de fl este spil­le­re dan­ner fun­da­men­tet for top­re­sul­ta­ter.

» Gen­nem sin ver­dens­rang­li­ste­pla­ce­ring le­ve­rer Ca­ro­li­ne be­vis på, at hun tur­ne­ring eft er tur­ne­ring til­hø­rer fel­tet af fa­vo­rit­ter. Der er in­gen tvivl om, at hun på sit cv mang­ler en Grand Slam- ti­tel. Men der er alt­så sta­dig et par spil­le­re - her­i­blandt Se­re­na Wil­li­ams - der spil­le­mæs­sigt er bed­re end hen­de, « si­ger Mor­ten Christensen, der træ­ne­de hen­de, da hun i 2006 vandt Wim­b­ledons pi­ge­sing­le- ræk­ke.

Seks spil­le­re er bed­re

En an­den af hen­des tid­li­ge­re træ­ne­re, Mi­cha­el Mor­ten­sen, gi­ver sin tid­li­ge­re mak­ker på det mand­li­ge ten­nislands­hold ret.

» Li­ge nu er der seks spil­le­re, der er bed­re end Ca­ro­li­ne på det grus­un­der­lag, som French Open spil­les på. Se­re­na og Ve­nus Wil­li­ams samt Pe­tra Kvi­tova, Maria Sha­ra­pova, Vi­cto­ria Aza­renka og Si­mo­na Ha­lep. Men for­skel­len på Ca­ro­li­ne og dem er hår­fi n. Som jeg ser det, er Ca­ro­li­nes pro­blem af psy­ko­lo­gisk ka­rak­ter. Et par sej­re i de sto­re tur­ne­rin­ger over kon­kur­ren­ter­ne vil væ­re for­lø­sen­de. Får hun dem i hus, er jeg sik­ker på, at Ca­ro­li­ne vin­der sin før­ste Grand Slam- ti­tel, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Pe­ter Ba­sti­an­sen me­ner og­så, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har po­ten­ti­a­le til at le­ve op til sin kvart­fi na­le- se­ed­ning ved French Open.

» Men så når hun næp­pe vi­de­re. Spil­le­mæs­sigt er hun ble­vet bed­re på grus. Men hen­des præ­sta­tio­ner er for svin­gen­de. Spe­ci­elt spil­le­re i top 10 har hun pro­ble­mer med at be­sej­re. Sej­re over dem har hun ge­ne­relt haft for få af, og det be­vi­ser vel, at hen­des spil er man­gel­fuldt. Blandt an­det skal hen­des serv og for­hånd for­bed­res, « si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen.

Hol­der sit navn varmt

Han kal­der det for ’ god kar­ri­e­re­plan­læg­ning’, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hvert år si­den den før­ste WTA- ti­tel kom i hus i Sto­ck­holm i 2008 har vun­det mindst én tur­ne­ring.

» Det har væ­ret med til at hol­de hen­des navn v a r m t bl a ndt s å v e l ten­nis­fans som sponso­rer, og luk­ke mun­den på de kri­ti­ke­re, der even­tu­elt kun­ne fi nde på at sa­men­lig­ne hen­de med me­di­e­d­ar­lin­gen An­na Kour­ni­ko­va, der trods go­de ver­dens­rang­li­ste- pla­ce­rin­ger al­drig var i nær­he­den af Grand Slam- tri­um­fer. Men de se­ne­ste år er det alt­så kun de min­dre tur­ne­rin­ger, som Ca­ro­li­ne har vun­det. Snart fyl­der hun 25 år og er en af WTA- tou­rens mest ru­ti­ne­re­de. Hun bur­de der­for ha­ve po­ten­ti­a­le til at nå langt i hver ene­ste Grand Slam- og Pre­mi­er Man­da­tory- tur­ne­ring, « si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen.

Han gi­ver Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki de bed­ste mu­lig­he­der for at top­præ­ste­re ved US Open.

» Hen­des spil pas­ser fi nt til det hardcourt- un­der­lag, der spil­les på i New York. Mit råd er der­for, at hun, så snart French Open og Wim­b­ledon er fær­dig­spil­let, op­ti­me­rer sin træ­ning med hen­blik på at top­pe form­mæs­sigt i slut­nin­gen af au­gust ved sæ­so­nens sid­ste Grand Slam­tur­ne­ring, « si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen. KA­TE­GO­RI­ER

er tur­ne­rin­ger­ne på de pro­fes­sio­nel­le, kvin­de­li­ge ten­nis­spil­le­res WTA Tour ka­te­go­ri­se­ret:

SÅ­DAN

KA­TE­GO­RI 1:

GRAND SLAM; Au­stra­li­an Open, French Open, Wim­b­ledon og US Open samt OL og WTAs sæ­son­fi na­le. Al­le spil­le­re er for­plig­tet til at stil­le op. Den sam­le­de præ­miesum er på over 6 mio. US- dol­lar.

PRE­MI­ER MAN­DA­TORY; bl. a. tur­ne­rin­ger­ne i In­di­an Wells, Bei­jing, Madrid og Mi­a­mi. Top 10- spil­ler­ne skal del­ta­ge i mindst seks af dis­se tur­ne­rin­ger om året. Den sam­le­de præ­miesum lig­ger på mel­lem 2,5 og 6 mio. US- dol­lar.

PRE­MI­ER; bl. a. tur­ne­rin­ger­ne i Du­bai, Mon­tre­al, East­bour­ne, New Ha­ven og Tokyo. Al­le top 10- spil­le­re kan del­ta­ge. Men de er kun for­plig­tet til et be­græn­set an­tal. Den sam­le­de præ­miesum lig­ger på mel­lem 600.000 og 2,5 mio. US- dol­lar.

IN­TER­NA­TIO­NAL; bl. a. tur­ne­rin­ger­ne i Istan­bul, Båstad, Luxem­bourg, Ku­a­la Lum­pur og Ho­bart. Sjæl­dent duk­ker top 10- spil­le­re op i dis­se tur­ne­rin­ger, der for­trins­vis er for de næst­bed­ste. Den sam­le­de præ­miesum lig­ger på mel­lem 200.000 og 600.000 US- dol­lar.

KA­TE­GO­RI 2:

KA­TE­GO­RI 3:

KA­TE­GO­RI 4:

FRENCH OPEN PÅ TV

IGEN I ÅR

DE SEN­DER MAS­SIVT

fra kam­pe­ne på Ro­land Gar­ros- an­læg­get.

få nok på tv, kan man in­ve­ste­re i et abon­ne­ment på Eu­rosport Play­er, hvor end­nu fl ere kam­pe vi­ses di­rek­te.

KAN MAN IK­KE

MI­CHA­EL MOR­TEN­SEN OG

Anders Haa­hr Ras­mus­sen kom­men­te­rer på Eu­rosport fra ten­nisan­læg­get i Pa­ris un­der he­le tur­ne­rin­gen. Her­u­d­over kom­men­te­rer Pe­er Kaae, Thomas Skou­boe, Lo­ne Vand­borg og Martin Pe­der­sen.

har tv- ka­na­len Eu­rosport trans­mis­sions- ret­tig­he­der­ne fra ten­nis­sæ­so­nens an­den Grand Slam- tur­ne­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.