Eks- træ­ner: Woz­ni­a­cki har få­et brutal lod­træk­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LOD­TRÆK­NING Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Hel­det var ik­ke med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ved lod­træk­nin­gen til ten­nis­sæ­so­nens an­den Grand Slam- tur­ne­ring, French Open, der ind­le­des i mor­gen på Ro­land Gar­ros- an­læg­get i Pa­ris.

Så­le­des ri­si­ke­rer den fem­te- se­e­de­de dan­sker at mø­de ver­dens­rang­li­ste- et­te­ren, Se­re­na Wil­li­ams, al­le­re­de i kvart­fi na­len.

Men spørgs­må­let er, om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki over­ho­ve­det når så langt.

Al­le­re­de i før­ste run­de får hun kva­li­fi ce­ret mod­stand af ver­dens­rang­li­stens num­mer 48, ita­li­e­ne­ren Ka­rin Knapp, der så sent som i sid­ste uge i Rom tvang Pe­tra Kvi­tova ud i en ud­mar­ven­de kamp over tre sæt.

Sta­ti­stik­ken ta­ler dog til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is for­del. To gan­ge tid­li­ge­re har hun mødt Ka­rin Knapp, og her er det beg­ge gan­ge ble­vet til dan­ske sej­re.

Sik­rer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sig den ven­te­de sejr, vil hun og­så væ­re fa­vo­rit i an­den run­de, hvor hun kan mø­de en­ten ame­ri­ka­ne­ren Co­co Van­deweg­he el­ler ty­ske­ren Julia Gör­ges. Men her­eft er bli­ver det svært. I tred­je run­de står hun til at mø­de ser­be­ren Je­le­na Jan­ko­vic, mens hun i en even­tu­el ot­ten­de­dels­fi na­le for­ment­lig ud­for­dres af An­drea Pet­ko­vic, Tys­kland.

Svært fra start

» Jeg kan ik­ke hu­ske, hvor­når Ca­ro­li­ne har få­et en så brutal lod­træk­ning, « si­ger hen­des ek­stræ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen og til­fø­jer:

» Al­le­re­de fra før­ste kamp får Ca­ro­li­ne det svært. Knapp spil­ler jo godt i øje­blik­ket. Og skul­le en af fa­vo­rit­ter­ne ta­be tid­ligt, ven­ter der ba­re en ny, frem­ra­gen­de spil­ler. Ek­sem­pel­vis mø­des Se­re­na Wil­li­ams og Vi­cto­ria Aza­renka for­ment­lig al­le­re­de i tred­je run­de. «

I her­re­sing­le hav­de den for­sva­ren­de me­ster Ra­fa­el Na­dal alt an­det end lod­træk­nings­held. Han ri­si­ke­rer al­le­re­de i kvart­fi - na­len at mø­de top­se­e­de­de Novak Djoko­vic.

Der spil­les ved French Open om en sam­let præ­miesum i de fem ræk­ker på 210 mio. dan­ske kro­ner. Vin­de­ren af så­vel her­re­som da­mesing­le ind­kas­se­rer 13,5 mio. kro­ner.

Det er 11 gang, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki stil­ler op i da­mesing­le.

Ved de­bu­ten i 2008 røg hun ud i før­ste run­de, hvil­ket og­så var re­sul­ta­tet i fj or. Bed­ste præ­sta­tion le­ve­re­de hun i 2010, hvor hun i kvart­fi na­len blev be­sej­ret af den se­ne­re tur­ne­rings­vin­der Frant­cesca Schi­a­vo­ne.

Fo­to: EPA; AFP, Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.