GRIGELS HE­DE DRØM

Team Es­b­jerg var for fem år si­den tæt på at gå kon­kurs. I aft en har den ve­stjy­ske hånd­bold­klub chan­cen for at sik­re sig sit før­ste DM- guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DER­FOR VIN­DER FCM GULD DER­FOR VIN­DER TEAM ES­B­JERG GULD DM- FI­NA­LE Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen, To­ny Brø­ch­ner

TRÆ­NER HEL­LE THOMSEN, FC MIDTJYL­LAND:

» Selv­om Es­b­jerg er fa­vo­rit, tror jeg al­li­ge­vel på, at vi vin­der. Vo­res spil­kon­cept er på plads, og vi har i den­ne sæ­son vun­det an­dre af­gø­ren­de kam­pe på ude­ba­ne. Des­u­den rå­der vi over Sa­bi­ne Eng­lert. Hun er liga­ens i særklas­se bed­ste må­l­vog­ter. Vi har i den­ne sæ­son fo­re­lø­big vun­det tre tit­ler. Es­b­jerg har sta­dig den før­ste til go­de. Det be­ty der, at pres­set lig­ger på de­res skul­dre. «

DM- FI­NA­LE, KVIN­DER, 2. KAMP

Vi­ses på TV2 kl. 19.50

PLAY­MA­KER LOT­TE GRIGEL, TEAM ES­B­JERG:

» Før det af­gø­ren­de DM- fi na­le­op­gør mod FCM er vi bag­ud med et en­kelt mål. Men jeg tror på, at vi sik­rer os en sam­let sejr. For det før­ste vil vi bli­ve bak­ket fan­ta­stisk op på hjem­me­ba­nen, og for det an­det er jeg sik­ker på, at vo­res for­svar li­ge­som i den før­ste kamp vil stå vildt fl ot. Men for at ero­bre før­ste­plad­sen, kræ­ves det, at vi lø­ber fl ere kon­tra­er, end til­fæl­det var i den før­ste kamp. «

Vi skru­er ti­den til­ba­ge til april 2010.

Den ve­stjy­ske hånd­bold­klub Team Es­b­jerg er tæt på at bli­ve er­klæ­ret kon­kurs, men red­des på mål­stre­gen, da en ræk­ke lo­ka­le er­hvervs­folk med borg­me­ster Jo­hn­ny Søtrup ( V) i spid­sen får skra­bet de nød­ven­di­ge par mil­li­o­ner kro­ner sam­men.

» Pro­ble­mer­ne den­gang gjor­de os stær­ke­re, og i dag er vi som klub bed­re fun­de­ret end no­gen­sin­de, « si­ger Team Es­b­jergs lands­holds­play­ma­ker Lot­te Grigel.

Sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne har hun i aft en chan­cen for at ero­bre klub­bens før­ste DM- guld­me­dal­je. Det kræ­ver dog, at man ven­der ne­der­la­get på 22- 23 i det før­ste fi na­le­op­gør for en uge si­den i Ikast mod FCM Hånd­bold til sam­let sejr.

» Vi er op­ti­mi­ster, og hel­dig­vis er al­le fi t for fi ght. Mig selv in­klu­si­ve. Jeg mær­ker ik­ke læn­ge­re no­get til den knæska­de, jeg fi k un­der EM ( i de­cem­ber, red.), « si­ger Lot­te Grigel, der ik­ke læg­ger skjul på, at en bar­nedrøm går i op­fyl­del­se, hvis gul­det kom­mer i hus.

» Jeg be­gynd­te at spil­le hånd­bold i klub­ben som seks- årig, og spil­ler her som 24- årig mindst to år me­re. Det er et fan­ta­stisk sted at væ­re. Kam­me­rat­ska­bet er ene­stå­en­de, og sam­men er vi kom­met ud af stør­re kri­ser. Tænk hvis vi vin­der guld. Det vil væ­re kul­mi­na­tio­nen på en stor sæ­son, og et pla­ster på de sår, vi har fra de se­ne­ste års fi na­le­ne­der­lag ( EHF Cup og po­kal­tur­ne­ring, red.). End­nu har vi jo ik­ke vun­det no­get som helst. Men nu skal det væ­re, « si­ger Lot­te Grigel, der li­ge nu har svært ved at fo­re­stil­le sig, at hånd­bold­kar­ri­e­ren fø­rer hen­de an­dre ste­der hen.

Hol­der al­le dø­re åb­ne

» Jeg hol­der al­le dø­re åb­ne. Men skal jeg ud­for­dres sport­s­ligt, bli­ver det nok i en uden­land­sk klub. « si­ger Lot­te Grigel.

Klub­di­rek­tør Per Kri­sti­an­sen gi- ver hen­de ret i, at DM- guld er am­bi­tio­nen.

» Pre­sti­ge­mæs­sigt vil det gi­ve os et enomt løft bå­de in­ter­nt i klub­ben og ek­ster­nt i by­en, « si­ger han.

Øko­no­misk er der dog ik­ke me­get at hen­te på en tri­umf.

» Uan­set hvor­dan det kom­mer til at gå os, kom­mer vi ud af in­de­væ­ren­de regn­skabsår med et min­dre plus i nær­he­den af 100.000 kro­ner på bund­linj­en. Med hen­blik på næ­ste sæ­son vil di­rek­te kva­li­fi ka­tion til Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let be­ty­de, at vo­res Eu­ro­pa Cup- ud­gif­ter kom­mer til at ba­lan­ce­re, « si­ger Per Kri­sti­an­sen og til­fø­jer:

» Bli­ver det der­i­mod til ne­der­lag, og må vi nø­jes med at del­ta­ge i en af de se­kun­dæ­re eu­ro­pæ­i­ske klub­tur- ne­rin­ger, går ud­gift er­ne sand­syn­lig­vis i rødt. «

Team Es­b­jerg fa­vo­rit

Hos FCM Hånd­bold vi­de­re­gi­ver træ­ner Hel­le Thomsen nu guld- fa­vo­rit­vær­dig­he­den til Team Es­b­jerg.

» De vandt grund­spil­let og er in­den det alt­af­gø­ren­de fi na­le­op­gør i egen hu­le kun bag­ud med et en­kelt mål, « si­ger hun.

Klub­di­rek­tør Tor­ben Køl­bæk læg­ger dog ik­ke skjul på, hvad FCMs am­bi­tion er.

» Det vil væ­re en stor tri­umf, hvis vi får end­nu en ti­tel i hus. Den dan­ske klu­bre­kord med fi­re vund­ne tit­ler ( Su­per Cup, po­kal­me­ster, Cup Win­ners Cup og DM- guld­vin­der, red.) er be­stemt én, vi sig­ter ef­ter, « si­ger han.

Lot­te Grigel drøm­mer om guld til den klub, hun har væ­ret en del af, si­den hun var seks år. Men det kræ­ver en sejr til Team Es­b­jerg i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.