Smut, sag­de de til ver­dens hur­tig­ste

Den al­dren­de sprin­ter Justin Gatl­ins genop­stå­en fra­stø­der ar­ran­gø­rer og mysti­fi­ce­rer eks­per­ter, der spe­ku­le­rer i do­ping med lang­tids­virk­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR OG IMOD Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

LØR­DAG 23. MAJ 2015

Han er hur­ti­ge­re end no­gen­sin­de. Ik­ke helt på ni­veau med ver­dens­re­kord­hol­der Usain Bolt. Men han løb seks af de syv hur­tig­ste ti­der på den klas­si­ske 100 me­ter i 2014. Og sat­te for ny­lig ny per­son­lig re­kord på 9.74.

Justin Gat­lin er på man­ge må­der et myste­ri­um. El­ler og­så er han en sol­strå­le­hi­sto­rie.

Den nu 33- åri­ge ame­ri­ka­ner vandt OL- guld i At­hen 2004 i ti­den 9.85. Så hvor­for skul­le Gat­lin ik­ke bli­ve bed­re som en ud­søgt år­gangs­vin, hvor­for skul­le krop­pens ind­lej­re­de er­fa­ring sam­men med me­re avan­ce­re­de træ­nings­me­to­der ik­ke kun­ne gø­re en god mand bed­re?

Det er der og­så eks­per­ter, der klør sig i nak­ken over. Men til­fæl­det Justin Gat­lin er ik­ke, som sprin­te­re er flest.

Fi­re års ka­ran­tæ­ne

Fra 2006 til 2010 af­so­ne­de han fi­re års ka­ran­tæ­ne for brug af det hy­per­po­ten­te stof te­stoste­ron. Fi­re år væk fra al kon­kur­ren­ce og det bi­o­lo­gi­ske urs uaf­ven­de­li­ge tik­ken i en sport, hvor ak­tø­rer­ne ty­pisk kul­mi­ne­rer i før­ste halv­del af ty­ver­ne, bur­de væ­re som ar­se­nik og åre­for­kal­k­ning for en to­pat­let med hur­tig­hed i den ab­so­lut­te ver­dens­klas­se som sit va­re­mær­ke.

Ik­ke de­sto min­dre er Gat­lin nu bed­re end no­gen­sin­de. Det lug­ter af do­ping og i en sport, der ken­der alt til bi­o­ke­mi­ske smut­ve­je, får det alarm­klok­ker­ne til at rin­ge.

Justin Gat­lin selv har le­ve­ret den klas­si­ske for­kla­ring på sin iøj­ne­fal­den­de frem­gang. Me­re mo­den­hed, smar­te­re træ­nings­me­to­der og bed­re tek­nik har væ­ret vej­en til­ba­ge til eli­ten.

Ky­ni­ker­ne kø­ber den ik­ke og bru­ger tviv­len imod en i for­vej­en be­la­stet mand som Gat­lin. Man for­moder, at do­ping­kon­trol­len end­nu en gang har vist sig mag­tes­løs og utids­sva­ren­de over for nye og ukend­te præ­pa­ra­ter. Som i cy­kel­spor­ten er tro­vær­dig­he­den tem­me­lig flos­set, når det kom­mer til ver­dens hur­tig­ste på to ben, hvor nav­ne som Ben Jo­hn­son, Lin­ford Chri­stie, Ty­son Gay og As­a­fa Powell er ble­vet af­slø­ret som fu­ske­re.

Ro­man­ti­ker­ne vil - som med Gat- lins lands­mand Lan­ce Arm­strongs miraku­lø­se gen­komst ef­ter en liv­stru­en­de kræft­syg­dom - knu­sel­ske even­ty­ret og myto­lo­gi­en. Ind­til det mod­sat­te er be­vist.

En an­den sand­hed

Spørgs­må­let er, om der fin­des en an­den sand­hed el­ler for­kla­rings­mo­del i til­fæl­det Justin Gat­lin?

Ja, si­ger den syd­afri­kan­ske for­sker og for­fat­ter Ross Tuck­er i sin se- ne­ste klum­me i The Ti­mes.

Ny­e­re forsk­ning, gan­ske vist med mus i eks­pe­ri­men­ta­ri­et, har på­vist, at krop­pen er i stand til at ’ hu­ske’ bru­gen af ste­roi­der. Der er alt­så en ef­fekt lang tid ef­ter, du måt­te ha­ve stop­pet med at bru­ge de for­bud­te stof­fer.

I for­sker­sprog kal­der man fæ­no­me­net for ’ cell me­mory me­cha­nism’. Og over­sat til jævnt dansk be­ty­der det, at krop­pen er i stand til at gen- ska­be iden­ti­ske cel­ler til er­stat­ning for de gam­le. Hvil­ket så og­så be­ty­der, at den mu­skel­mas­se, som en gang har væ­ret dopet med ek­sem­pel­vis ste­roi­der, fort­sat vil kun­ne le­ve­re en ef­fekt sva­ren­de til den, der var kun­stigt fre­mel­sket.

Hvis det står til tro­en­de, rej­ser det et nyt spørgs­mål. Ik­ke ba­re i for­hold til Justin Gat­lin og hans fæ­no­ma­le ti­der i kar­ri­e­rens ef­ter­år, men over for al­le, der har fi­flet med det for­bud- te. For hvis ef­fek­ten af vis­se ty­per do­ping ik­ke for­svin­der, vil hver­ken to el­ler fi­re års ude­luk­kel­se væ­re nok. Så vil liv­s­tids­ka­ran­tæ­ne væ­re ene­ste svar.

Justin Gat­lin be­hø­ver næp­pe at be­kym­re sig i den ret­ning, for in­den den over­vej­el­se har slå­et rod, vil han væ­re holdt op med at lø­be stær­ke­re end no­gen­sin­de. Må­ske...

Justin Gat­lin sat­te per­son­lig re­kord i Di­a­mond Le­ague i Qa­tar for en god uge si­den. Med sin blak­ke­de for­tid har han sat gang i spe­ku­la­tio­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.