Åh nej!

BT - - INDHOLD -

Jeg hu­sker det, som var det i går. Præ­cis et år ef­ter, at jeg hav­de få­et kø­re­kort, næ­sten på da­gen. Præ­cis der, hvor kø­re­læ­re­ren hav­de sagt, at de fle­ste ulyk­ker sker, for­di man tror, at man kø­rer som en drøm. Det var en regn­fuld af­ten og jeg hav­de lånt for­æl­dre­nes bil. Jeg skul­le be­sø­ge en ve­nin­de. Jeg hav­de kørt den vej 100 gan­ge og kend­te hver en kur­ve og bump på vej­en. Jeg kend­te den vej så godt, at jeg da sag­tens li­ge kun­ne ju­ste­re på ra­dio­en på vej ind i svin­get. Og så gik det galt. Først vejskilt, så slin­gre over den regn­vå­de kø­re­ba­ne for til sidst at en­de ude i en plø­je­mark. Så sad jeg der. Det ene­ste, der sta­dig spil­le­de, var ra­dio­en. Og jeg kun­ne godt gæt­te, at der nok var en ri­me­ligt stor bu­le i for­en­den af bi­len. Jeg hav­de godt gam­mel­dags kva­jet mig. Det var en ren til­stå­el­ses- sag. Den fø­lel­se i ma­ven li­ge der, kan jeg sta­dig hu­ske. Det sam­me kan Mi­chel­le Hvi­id, der i den­ne uges klum­me, skri­ver om den­gang, hun for­søg­te at skju­le, at hun hav­de kva­jet sig, for­di hun ik­ke lyt­te­de til go­de råd. Vi har al­le væ­ret der, men læ­rer for­hå­bent­ligt af det. I den­ne uges magasin kan du og­så læ­se, hvor­for stress kan væ­re po­si­tivt samt in­ter­view med Josephine af Ro­sen­borg, der ær­ligt for­tæl­ler om skils­mis­se og ny kær­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.